Exkluzívne miesto pre biznis

Štát alebo aj mestská časť / Výhradným územím môže byť celý štát, alebo iba jedno nákupné centrum. Presná definícia závisí na výsledkoch prieskumu trhu a vývojovej fáze franšízovej siete.
Štvrtok
15.07.2021
S kúpou franšízovej licencie franšízant získavá často územnú exkluzivitu. Čo to znamená a aké výhody to prináša?
 

Pokud si zakoupíte franšízovou licenci s územní exkluzivitou, znamená to, že jako franšízant získáte od franšízora ​​dohodnutou ochranu proti další konkurenci ve vaší oblasti působnosti. To vás však ochrání pouze před pobočkami franšízora či dalších franšízantů vámi zvolené značky, nikoli před vnější konkurencí.

Jak to funguje?

Je-li v rámci konceptu franšízorem poskytována územní exkluzivita, najdete ve vaší franšízové smlouvě ustanovení definující její rozsah. Poskytnutí exkluzivity v regionu obecně omezuje poskytovatele franšízy v umístění další franšízy na daném území. Neuděluje však franšízantovi automatické právo na otevření další franšízové ​​pobočky v jemu svěřené oblasti. Rovněž neposkytuje franšízantovi výlučná práva na zákazníky na daném území. Poskytovatel franšízy nemůže zabránit tomu, aby franšízant na jednom území obchodoval se zákazníky pocházejícím z území jiného franšízanta.

Proč je ve franšízových smlouvách důležité exkluzivní území?

Územní exkluzivita dává franšízantům záruku, že v jeho smlouvou přesně definovaném regionu nebude působit žádný další franšízant jeho sítě nebo franšízor, díky čemuž bude moci využít tržní potenciál, který „jeho“ trh nabízí. Žádný majitel franšízové pobočky nechce, aby se musel o své zákazníky dělit s kolegou ze své sítě – jaké výhody by pak pro něj mělo investování do franšízy? Myšlenka teritoriální exkluzivity zajišťuje spravedlivý trh pro každého franšízanta, který v něm působí. Jeho cílem je také eliminovat zbytečné konflikty mezi jednotlivými majiteli licencí, které mohou vést k nekalým praktikám, jako je například cenová válka, které mohou mít v důsledku negativní dopad na značku jako celek.

Příliš mnoho franšízových poboček v jedné oblasti může být pro jednotlivé franšízanty destruktivní. Na druhou stranu, pokud je jich příliš málo, může to negativně ovlivnit soudržnost sítě jako takové. Proto je pro úspěch franšízové značky důležité, aby byl počet franšízových jednotek pro konkrétní trhy předem promyšlený a vyvážený.

Benefit i omezení

Jako budoucí franšízant si vždy ověřte svou franšízovou smlouvu, abyste věděli, jaké jsou přesné podmínky týkající se výhradního území. Přestože vám bylo uděleno výhradní území, může to mít zákonná omezení.

Franšízové ​​dohody často obsahují doložku, která franšízorovi umožňuje franšízantovi zrušit územní exkluzivitu, případně měnit hranice regionu. Děje se tak zejména tehdy, pokud franšízový partner nedosahuje požadovaných a předem jasně definovaných výkonnostních cílů nebo pokud poruší franšízovou dohodu. To chrání poskytovatele franšízy před nedostatečně výkonným franšízantem, který nemá správné dovednosti k využití svého tržního potenciálu.

Pokud na franšízovém území došlo ke změně demografických údajů, například ke zvýšení počtu obyvatel nebo k výrazné poptávce po produktu či službách, může si poskytovatel franšízy vyhradit právo zasáhnout a změnit hranice území.

Omezení exkluzivního území může také podléhat zákonům o Evropské unii nebo místním zákonům o hospodářské soutěži, které závisí na typu provozované franšízy a podílu na trhu konkrétního franšízového konceptu. Omezení se mohou týkat také cílené reklamy, ať už prostřednictvím například roznosu letáků nebo e-mail marketingu, případně návštěv zákazníků na území jiného franšízanta. Pokud však jako franšízant využíváte reklamu v médiích či na sociálních sítích, nemohou být tyto způsoby omezovány v rámci franšízové smlouvy.

Definování výhradního území

Existuje mnoho způsobů, jak definovat exkluzivní území, a bude se lišit s ohledem na pravidla jednotlivých franšízových konceptů. Výhradním územím může být celý stát, nebo třeba jen jedno nákupní centrum. Přesná definice závisí na výsledcích průzkumu trhu a vývojové fázi franšízové sítě. Například velký poskytovatel franšízy s rychlým občerstvením, který chce vstoupit do nové země, by mohl udělit územní exkluzivitu na celou zemi master-franšízantovi, který využije své místní znalosti k rozvoji podnikání, čímž zbaví franšízora tlaku na zdroje a investice. Na druhou stranu franšíza zaměřená například na služby hodinového manžela, která se chce rozšířit, může svým franšízantům poskytnout práva pouze na území s určitým poštovním směrovacím číslem ve městě, aby nezasahovali do fungování stávajících franšíz.

Přemýšlíte o rozjezdu podnikání p

Ak si kúpite franšízovú licenciu s územnou exkluzivitou, znamená to, že ako franšízant získate od franšízora ​​dohodnutú ochranu proti ďalšej konkurencii vo vašej oblasti pôsobnosti. To vás však ochráni iba pred pobočkami franšízora či ďalších franšízantov vami zvolenej značky, nie pred vonkajšou konkurenciou.

Ako to funguje?

Ak je v rámci konceptu franšízorom poskytovaná územná exkluzivita, nájdete vo vašej franšízovej zmluve ustanovenie definujúce jej rozsah. Poskytnutie exkluzivity v regióne všeobecne obmedzuje poskytovateľa franšízy v umiestení ďalšej franšízy na danom území. Neudeľuje však franšízantovi automatické právo na otvorenie ďalšej franšízovej ​​pobočky v jemu zverenej oblasti. Neposkytuje tiež franšízantovi výlučné práva na zákazníkov na danom území. Poskytovateľ franšízy nemôže zabrániť tomu, aby franšízant na jednom území obchodoval so zákazníkmi pochádzajúcimi z územia iného franšízanta.

Prečo je vo franšízových zmluvách dôležité exkluzívne územie?

Územná exkluzivita dáva franšízantom záruku, že v ich zmluvou definovanom regióne nebude pôsobiť žiadny ďalší franšízant jeho siete alebo franšízor, vďaka čomu bude môcť využiť tržný potenciál, ktorý „jeho“ trh ponúka. Žiadny majiteľ franšízovej pobočky nechce, aby sa musel o svojich zákazníkov deliť s kolegom zo svojej siete – aké výhody by pre neho malo investovanie do franšízy? Myšlienka teritoriálnej exkluzivity zabezpečuje spravodlivý trh pre každého franšízanta, ktorý v ňom pôsobí. Jeho cieľom je tiež eliminovať zbytočné konflikty medzi jednotlivými majiteľmi licencií, ktoré môžu viesť k nekalým praktikám, ako je napríklad cenová vojna, ktoré môžu mať v dôsledku negatívny dopad na značku ako celok.

Veľmi veľa franšízových pobočiek v jednej oblasti môže byť pre jednotlivých franšízantov deštruktívne. Na druhú stranu, ak je ich málo, môže to negatívne ovplyvniť súdržnosť siete. Preto je pre úspech franšízovej značky dôležité, aby bol počet franšízových jednotiek pre konkrétny trh dopredu premyslený a vyvážený.

Benefit aj obmedzenie

Ako budúci franšízant si vždy otvorte svoju franšízovú zmluvu, aby ste vedeli, aké sú presné podmienky týkajúce sa výhradného územia. Napriek tomu, že vám bolo udelené výhradné územie, môže to mať zákonné obmedzenia.

Franšízové ​​dohody často obsahujú doložku, ktorá franšízorovi umožňuje franšízantovi zrušit územnú exkluzivitu, prípadne meniť hranice regiónu. Nastáva to, ak franšízový partner nedosahuje požadované a dopredu jasne definované výkonnostné ciele alebo ak poruší franšízovú dohodu. To chráni poskytovateľa franšízy pred nedostatečne výkonným franšízantom, ktorý nemá správne schopnosti na využitie tržného potenciálu.

Ak na franšízovom území prišlo k zmene demografických údajov, napríklad k zvýšeniu počtu obyvateľov alebo k výraznému dopytu po produkte či službách, poskytovateľ franšízy si môže vyhradiť právo zasiahnuť a zmeniť hranice územia.

Obmedzenie exkluzívneho územia môže tiež podliehať zákonom o Európskej únii alebo miestnym zákonom o hospodárskej súťaži, ktoré závisia od typu prevádzkovanej franšízy a podieľu na trhu konkrétneho franšízového konceptu. Obmedzenie sa môže týkať cielenej reklamy, či už prostredníctvom napríklad roznosu letákov alebo e-mail marketingu, prípadne návštev zákazníkov na území iného franšízanta. Ak však ako franšízant využívate reklamu v médiách či na sociálnych sieťach, nemôžu byť tieto spôsoby obmedzované v rámci franšízovej zmluvy.

Definovanie výhradného územia

Existuje veľa spôsobov, ako definovať exkluzívne územie, a bude sa líšiť s ohľadom na pravidlá jednotlivých franšízových konceptov. Výhradným územím môže byť celý štát, alebo napríklad iba jedno nákupné centrum. Presná definícia závisí na výsledkoch prieskumu trhu a vývojovej fáze franšízovej siete. Napríklad veľký poskytovateľ franšízy s rýchlym občerstvením, ktorý chce vstúpiť do novej krajiny, by mohol udeliť územnú exkluzivitu na celú krajinu master-franšízantovi, ktorý využije svoje miestne znalosti na rozvoj podnikania, čím zbaví franšízora tlaku na zdroje a investície. Na druhú stranu franšíza zameraná napríklad na služby hodinového manžela, ktorá sa chce rozšíriť, môže svojim franšízantom poskytnúť práva iba na území s určitým poštovým smerovacím číslom v mieste, aby nezasahovali do fungovania iných franšíz.

Premýšľate o rozbehnutí podnikania pod franšízovou značkou a hľadáte relevantné informácie a odborníkov, ktorí vám s tým poradia? Alebo  plánujete svoj súčasný biznis ďalej rozvíjať ako franšízu? Obraťte sa na nás.


Vlastný priestor pre úspech / Veľká časť franšízových sietí ponúka svojim franšízovým partnerom územnú exkluzivitu pre ich podnikanie.

Populárne na fóre

Koľko a prečo toľko?

Ponuka pôžicky medzi jednotlivcami na Slovensku Ponúkam rýchle pôžicky vo všetkých oblastiach. Ak potrebujete pôžicku, kontaktujte nás co najskôr. E-mail:...

73 komentár(e)
posledný 30.07.2021
Koľko a prečo toľko?

Ponuka pôžicky medzi jednotlivcami na Slovensku Ponúkam rýchle pôžicky vo všetkých oblastiach. Ak potrebujete pôžicku, kontaktujte nás co najskôr. E-mail:...

73 komentár(e)
posledný 30.07.2021
TOP 5 odborov pre podnikanie v roku 2021

Naliehavá ponuka pôžičky od pána Roberta Kennetha ... Máte ťažkosti so získaním pôžičky na prevádzkový kapitál od miestnych bánk a iných finančných...

10 komentár(e)
posledný 30.07.2021
TOP 5 odborov pre podnikanie v roku 2021

Naliehavá ponuka pôžičky od pána Roberta Kennetha ... Máte ťažkosti so získaním pôžičky na prevádzkový kapitál od miestnych bánk a iných finančných...

10 komentár(e)
posledný 30.07.2021
Koľko a prečo toľko?

Ahoj, Moje meno je Otis Anna, som požičiavateľom pôžičiek a tiež fiduciárnym zástupcom maltinentálnej pôžičkovej spoločnosti v celej Európe. S potešením vám...

73 komentár(e)
posledný 29.07.2021
Koľko a prečo toľko?

Ponuka pôžicky medzi jednotlivcami na Slovensku Ponúkam rýchle pôžicky vo všetkých oblastiach. Ak potrebujete pôžicku, kontaktujte nás co najskôr. E-mail:...

73 komentár(e)
posledný 28.07.2021
Koľko a prečo toľko?

Ponuka pôžicky medzi jednotlivcami na Slovensku Ponúkam rýchle pôžicky vo všetkých oblastiach. Ak potrebujete pôžicku, kontaktujte nás co najskôr. E-mail:...

73 komentár(e)
posledný 28.07.2021
Koľko a prečo toľko?

Ponuka pôžicky medzi jednotlivcami na Slovensku Ponúkam rýchle pôžicky vo všetkých oblastiach. Ak potrebujete pôžicku, kontaktujte nás co najskôr. E-mail:...

73 komentár(e)
posledný 27.07.2021