Ako sa rozísť s franchisorom?

Piatok
11.10.2013
V živote niekedy vznikajú nepredvídané situácie. Niekedy musíte odcestovať do cudziny, alebo vás prekvapí iná nepríjemná životná situácia.

 

Chcete si usporiadať vlastné záležitosti, vrátane tých podnikateľských, tak nahliadnete do franchisovej zmluvy uzatvorenej pred dákou dobou. A v nej stojí, že "táto zmluva sa uzatvára na dobu 10 rokov a zmluvný vzťah zaniká uplynutím tejto doby". Čo teda musíte urobiť pre skorší rozchod s franchisorom?

Franchisová zmluva je dlhodobou formou spolupráce. Jej účel, ktorým je rozvoj podnikania a čerpanie finančných výnosov je dosiahnuteľný iba dlhodobo. Preto sú tiež franchisové zmluvy uzatvárané najčastejšie na dobu 5,10 a dokonca aj 20 rokov. Rovnako sa stáva, že franchisanti uzatvoria zmluvu na dobu neurčitú. Táto dlhodobosť je výhodná z hľadiska uskutočňovania podnikateľských plánov, avšak niekedy vznikajú nepredvídateľné situácie a ukazuje sa, že franchisant nechce, alebo nemôže plniť tieto dlhodobé záväzky. Vtedy je potrebné si znova prečítať zmluvu aby ste zistili, ako sa dá spolupráca ukončiť.

Vypovedanie zmluvy

Dobré pripravené franchisové zmluvy obsahujú možnosť skoršieho ukončenia zmluvy a podrobnejšie ju upravujú. Môžu existovať rôzne príčiny kvôli ktorým chce franchisant rozviazať franchisovú zmluvu. Môže ju chcieť rozviazať napr. z dôvodu, že franchisor neplní svoje povinnosti - vtedy môže zmluvu vypovedať písomne. Ide o právny úkon, ktorý jednostranne utvára právny vzťah spojujúci zmluvné strany. V závislosti na tom, či povinnosť porušil, alebo neporušil franchisor, môže vo vypovedaní zmluvy uviesť termín ukončenia zmluvy, alebo ju vypovedať s okamžitou platnosťou. Ak sú v samostatnej zmluve vymenované situácie, kedy je prípustné zmluvu vypovedať, je to ľahké. Avšak veľa zmlúv podobné ustanovenia neobsahuje. Je však potrebné konštatovať, že aj v prípade kedy zmluvy tieto ustanovenia neobsahuje, franchisant nestráca právo vypovedať zmluvu.

Môžeme vychádzať z predpokladu, že franchisant môže vypovedať zmluvu, ak franchisor:

  • nedodá zmluvne stanovené zariadenie, alebo vybavenie
  • neposkytne zjednanú podporu
  • neuskutoční povinné školenie personálu
  • nesplní povinné dodávky tovaru alebo služieb
  • nevyvíja reklamnú, alebo marketingovú činnosť
  • porušuje garantované právo na územnú exkluzivitu
  • bezdôvodne zvyšuje priebežné franchisové poplatky

Odstúpenie od zmluvy

Inou mimoriadnou formou ukončenie zmluvného vzťahu je odstúpenie od zmluvy. Opäť ide o jednostranný úkon, ktorý vedie k zániku právneho vzťahu. Na rozdiel od vypovedania má ako by spätné pôsobenie a vyvoláva účinok, akoby nikdy nedošlo k uzatvoreniu zmluvy. Preto tiež odstúpením od zmluvy vzniká povinnosť vrátiť všetky plnenia poskytnuté zmluvnými stranami, aby sa obnovil stav pred uzatvorením zmluvy. To však platí iba v občianskom práve. V obchodnom práve, podľa ktorého sa uzatvárajú franchisové zmluvy naopak platí, že odstúpením od zmluvy zaniká účinnosť ku dňu doručenia odstúpenia druhej strane. Zmluva a všetky úkony vykonané na jej základe, ktoré boli do doby účinnosti odstúpenia od zmluvy sú platné, takže sa vyššie uvedeného strany nemusia obávať. K využitiu tejto formy rozviazania zmluvného vzťahu medzi franchisorom a franchisantom s okamžitou platnosťou môže dôjsť iba v dôsledku franchisorovho jednania, ktoré je oveľa viac v rozpore so zmluvnými náležitosťami, inak ako je tomu v prípadoch uvedených vo vypovedaniach zmluvy. Franchisové zmluvy iba zriedka obsahujú ustanovenia o odstúpení od zmluvy a aj keď sú predsa len uvádzané, tak potom vyhradzujú lehotu v ktorej je možné odstúpenie využiť.

A čo na to franchisor?

Bohužiaľ pri využití tejto cesty pre rozviazanie zmluvného vzťahu je nutné sa pripraviť na situáciu, kedy franchisor nebude súhlasiť s výčitkami a vec bude chcieť predať na súd. Preto musíte mať poriadne dokladovateľné dôkazy porušenia zmluvy zo strany franchisora, aby ste mohli svoje tvrdenia pred súdom dokázať a ochrániť sa tak pred zaplatením zmluvných pokút, alebo odškodnení.

Obe strany súhlasia

Niekedy tiež vznikajú situácie, kedy proste musíte odcestovať do cudziny, alebo bola voľba daného odboru podnikania natoľko nešťastná, že franchisant v ňom už naďalej pôsobiť nechce. Za tejto situácie kedy franchisantovi záleží na rýchlom a umiernenom ukončení zmluvného vzťahu je najvhodnejšie vstúpiť do jednania s franchisorom. Ak vysvetlíte vzniknutú situáciu, môžete uzatvoriť dohodu a ukončiť zmluvu na základe obojstrannej dohody zmluvných strán. Potom stačí uviesť konkrétny termín ukončenia právneho vzťahu bez nutnosti uvádzať príčiny rozviazania zmluvy. Iným riešením tohto problému môže byť predaj franchisového podniku tretej osobe. Väčšina franchisových zmlúv túto možnosť predpokladá aj keď závisí na franchisorovom súhlase. Tvorca predkupného práva, môže podnik odkúpiť a prevádzkovať ho ako vlastný. Vždy stojí za to vstúpiť do jednania pretože rozchod po vzájomnej dohode je pre obe strany prospešný.

Zložitá situácia pre dediča

Bohužiaľ sa stávajú aj nepríjemné situácie ako je smrť franchisanta, ktoré tiež ovplyvňujú platnosť franchisovej zmluvy. Ak franchisant podnikal samostatne vzniká otázka, či aj naďalej je alebo nie je zmluva v platnosti. Pretože neexistuje jeden univerzálny vzor franchisovej zmluvy, rôzne zmluvy túto záležitosť rôzne upravujú. Niektoré obsahujú ustanovenie o rozviazaní zmluvy vo chvíli, kedy franchisant zomrie a v tom prípade majú dediči povinnosť plnenia záväzku mŕtveho, ale tiež dedia jeho majetok (napr. zariadenia franchisového podniku, ak bol franchisant jeho vlastníkom) na základe všeobecne platných predpisov dedičského práva, avšak bez možnosti ďalšieho prevádzkovania franchisového podniku. Iné zmluvy môžu obsahovať ustanovenie, ktoré dedičom umožňujú ďalšie prevádzkovanie tohto podniku. Avšak najčastejšie v týchto situáciách dediči musia spĺňať franchisorom stanovené podmienky a byť ním akceptovaní.

O zmluve vyjednávajte

Pri podpise franchisovej zmluvy venujte pozornosť tomu, či obsahujú ustanovenie o spôsoboch ich rozviazania. Jasne a presne vymedzené ustanovenia minimalizujú riziko vzniku nedorozumenia medzi zmluvnými stranami. A ak ste už podpísali zmluvu, ktorá tieto otázky nerieši, vždy môžete vstúpiť do jednania s franchisorom a podpísať dodatok k zmluve so stanovením spôsobu rozviazania zmluvy.