Najčastejšie problémy, ktoré riešia franchisanti pri uzatváraní zmluv

Streda
09.10.2013
Franchisant môže svojimi znalosťami trhu významne a pozitívne prispieť k prispôsobeniu franchisovej zmluvy.
 

Pri uzatváraní franchisových zmluv sa v prvom rade stretávame s odmietavým postojom franchisorov (poskytovateľov franchis) k zásahom do im pripravovaných zmlúv. Franchisor má primárne záujem na tom, aby franchisová zmluva bola uzavretá v im navrhnutom znení (t.j. v znení, ktoré mu maximálne vyhovuje), ale sekundárne je jeho odmietanie zmien odôvodniteľné aj jeho záujmom na tom, aby všetky franchisové zmluvy s jednotlivými franchisantmi (užívateľmi franchisy) boli čo najpodobnejšie, ideálne úplne identické (a odpadli tak problémy spojené s tým, že v každej zmluve bude rovnaká otázka riešená odlišne, čo pochopiteľne zjednodušuje správu celej franchisovej siete.

Niektoré zmeny nie je možné po franchisorovi žiadať (napr. zmiernenie tvrdých sankcií za fatálne porušenie povinnosti franchisanta, odklonenie sa od zásadných spôsobov poskytovania výrobku/služby, ktorá je predmetom franchisy atď.), ale obecne je možné konštatovať, že franchisory spravidla (ale neradi) ustúpia z celkom kategoricky odmietavej pozície a niektoré zmeny navrhované franchisantom príjmu (hlavne pokiaľ franchisový systém nemá veľkú históriu, alebo sa franchisor usiluje o rýchle zastúpenie na novom trhu).

Nejde tiež zabudnúť, že franchisant ako samostatný podnikateľ na trhu, ktorý je pre franchisora nový, môže svojimi znalosťami tohoto trhu oblasti významne a pozitívne prispieť k prispôsobení franchisovej zmluvy príslušného trhu - skúsení franchisory sú si tejto skutočnosti vedomí a spravidla a priori neodmietajú zmeny, ktoré franchisant navrhne, ale dôkladne zváži.

Samostatnou kapitolou v jednaní oboch strán bývajú platby za franchisu, či už im ide o jednorazové poplatky (typicky vstupný poplatok), alebo priebežné platby závislé na obrate franchisanta. Predmetom jednania bývajú pochopiteľne kľúčové hodnoty - výška a splatnosť platieb. Ako už bolo uvedené vyššie, franšísorovi vyhovuje jednotnosť systému u všetkých franchisantov, franchisant naopak požaduje zohľadniť svoje špecifické podmienky, napríklad menej výhodné umiestnenie prevádzky a z toho plynúci nižší obrat (na druhej strane franchisor môže práve tento aspekt eliminovať tím, že vo svojom systéme jednoznačne špecifikuje kritéria, ktoré musí prevádzka spĺňať, aby ich užívateľ mohol vôbec uvažovať o kúpe franchisy - typicky ide o počet návštevníkov, charakter skupiny potenciálnych zákazníkov a pod.). V tomto smere záleží najmä na vyjednávacích schopnostiach oboch strán a na ich vzájomnej ochote nájsť obojstranne prijateľné riešenie.

Nakoniec maximálne zníženie rizika neúspechu je hlavným potenciálom franchisového systému. To sa prejavuje aj v tom, že franchisor sa musí zaujímať o kapitálovú primeranosť franchisantov a o vhodnosť voľby systému práve pre konkrétneho záujemcu.


Tento článok nie je právnym odporučením. Pre získanie kompletných informácií kontaktujte spoločnosť PROFIT system franchise services s.r.o.