Streda
09.10.2013
Franchisová zmluva je základom na ktorom je postavený vzťah medzi franchisorom a franchisantom.
 

Franchisová zmluva je zmluva, ktorá nemá presné označenie či zakotvenie v právnom poriadku. Subjekty, ktoré takúto zmluvu uzatvárajú tak majú relatívne veľkú voľnosť ako vzájomné vzťahy upraviť. Napriek neexistujúcej presnej právnej úpravy, a vymedzeniu franchisovej zmluvy, je nutné dodržovať pri jej príprave dané pravidlá vymedzené právnym poriadkom. Dá sa povedať, že súčasný právny systém na Slovensku vychádza tomuto zmluvnému vzťahu v ústrety.

Pretože je systém franchisingu využívaný v mnohých rôznych odvetviach a postavenie oboch strán, teda franchisora a franchisanta, nie je v jednotlivých prípadoch rovnaké, nie je možné vytvoriť akýsi vzor univerzálnej franchisovej zmluvy použiteľnej na každý systém. Je však možné vytvoriť určitú osnovu všeobecných pravidiel, ktoré musia byť vo franchisovej zmluve obsiahnuté. Na základe týchto všeobecných pravidiel je tak možné vytvoriť konkrétnu franchisovú zmluvu pre daný systém.

Najčastejšie je na začiatku každej franchisovej zmluvy preambula, ktorá popisuje skutkový stav - teda postavenie partnerov, základnú ideu a ceny, o ktoré sa bude opierať vzájomná spolupráca.

V ďalšej časti je, kvôli dostatočnej zrozumiteľnosti a pochopeniu obsahu zmluvy nutné vysvetliť základné pojmy, ktoré obsahuje.

Ďalšie ustanovenie zmluvy popisuje jednotlivé etapy spolupráce na základe franchisovej zmluvy. Je možné ich rozdeliť na tri časti:

 • (i) ustanovenie súvisiace s uzatvorením zmluvy,
 • (ii) ustanovenie popisujúce práva a povinnosti strán v priebehu trvania zmluvy,
 • (iii) ustanovenie upravujúce príčiny a spôsoby ukončenia zmluvy

Cieľom tejto časti zmluvy je tak vymedziť všeobecné pravidlá pre zahájenie, priebeh a ukončenie spolupráce. Dôležité je, aby bola zachovaná postupnosť týchto častí tak, aby vytvorila logický celok. Uľahčí sa tým porozumenie pripravovaného dokumentu pre obe strany.

Nižšie uvedené ustanovenia, ktoré by nemali chýbať v profesionálne pripravenej franchisovej zmluve:

 1. zásada pristúpenia k systému
 2. doba trvania zmluvy
 3. vymedzenie územia obhospodarovaného franchisantom/li>
 4. práva a povinnosti strán
 5. právo na označenie, vzhľad pobočiek a ochranné známky
 6. ochrana know-how
 7. vzťah ku konkurencií
 8. školenia
 9. licenčné a marketingové poplatky
 10. propagácia a podpora
 11. kontrolné mechanizmy zo strany franchisora
 12. ukončenie zmluvy

Minimálny rozsah ustanovení, ktoré by mala franchisova zmluva obsahovať stanovuje Európsky kódex etiky franchisingu. .

Nad rámec toho môže franchisova zmluva obsahovať aj ďalšie ustanovenia, ktoré sa napríklad môžu týkať zmluvných postihov, zabezpečenia pohľadávok franchisora, alebo vysporiadanie strán po ukončení zmluvy.

V konečných ustanoveniach sa väčšinou objavuje právny rámec, na základe ktorého daná franchisová zmluva bola vytvorená a možnosti zmeny zmluvy.


Tento článok nie je právnym odporučením. Pre získanie kompletných informácií kontaktujte spoločnosť PROFIT system franchise services s.r.o.


Populárne na fóre

Koľko a prečo toľko?

Svedectvo o tom, ako sa môj život zmenil (mary.judy555@gmail.com) Dobrý deň, priatelia!!! Volám sa Darina Daniela. Chcem svedčiť o dobrom požičiavateľovi...

52 komentár(e)
posledný 14.05.2021
Koľko a prečo toľko?

Svedectvo o tom, ako sa môj život zmenil (mary.judy555@gmail.com) Moje meno je Mária Anna žijem v Bratislave a som dnes šťastná žena? Povedal som si, že každý...

52 komentár(e)
posledný 14.05.2021
Koľko a prečo toľko?

Sľubujem, že sa budem podeliť o toto svedectvo o úvere z dôvodu Božej priazne v mojom živote Ahoj, Volám sa Edita Eleonóra, momentálne žijem v Bratislave. V...

52 komentár(e)
posledný 14.05.2021
Ako si vybrať tú najlepšiu franšízu?

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

1 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Tréning prináša úspech

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

5 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Tréning prináša úspech

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

5 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Tréning prináša úspech

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

5 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Tréning prináša úspech

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

5 komentár(e)
posledný 27.04.2021