Európsky kódex etiky franchisingu

Streda
09.10.2013
Európsky kódex etiky franchisingu je základným dokumentom určujúcim pravidlá podnikania založený na licenčnom princípe
 
Úvod

Európska franchisingová federácia (EFF) vznikla 23. septembra 1972. Jej členmi sú franchisové združenia z jednotlivých štátov alebo franchisingové federácie z oblasti Európy. EFF má tiež členov pridružených, t.j. franchisingové združenia alebo franchisingové federácie mimo Európy, a tiež iné osoby, ktoré sa v rámci vykonávaného povolaniu zaujímajú alebo sa angažujú v činnostiach s ním spojených. Členovia združenia nemajú hlasovací právo a nemôžu byť funkcionári EFF.

Ciele EFF sú, okrem iného, vypracovanie nestranných a kompletných výskumov týkajúcich sa vrtkých otázok spojených s franchisingom, koordinácia činnosti členov federále, propagácia franchisingu a najmä podpora záujmu členov skupiny.

V rámci EFF pôsobí tiež Právna komisia, kde pôsobia vždy dvaja právnici z každého združenia jednotlivej krajiny alebo federále s vysokou kvalifikáciou v otázkach spojených s franchisingom. EFF vytvorila tiež Arbitrážnu komisiu franchisingu, ktorá je k dispozícii stranám, ktoré jej chcú predložiť svoje spory a rozhodnutia.

Evolúcia a stále rastúci význam franchisingu v hospodárení Európskych spoločenstiev, ale tiež Rozhodnutia európskych spoločenstiev vo veci skupinového vyňatia pre franchisingové zmluvy, ktoré nadobudlo platnosť 1. februára 1989, spôsobili, že EFF sa rozhodla aktualizovať vtedajší Etický kódex.

SúčasnýEtický kódex jje konečným produktom práci realizovaných Európskou federáciou franchisingu a jej členov, t.j. združenia Rakúska, Belgicka, Dánska, Nemecka, Francúzska, Talianska, Holandska, Portugalska a Veľkej Británie, v spolupráci s Komisiou európskeho spoločenstva. Nahradzuje predchádzajúci Európský etický kódex a všetky doteraz existujúce Kódexy krajín a regiónov v Európe.[1]

Svojím vstupom do EFF jeho členovia berú na vedomie Európský kódex etiky franchisingu a zaväzujú sa riadiť jeho rozhodnutiami. Je samozrejmosťou že zákonodarné zbory jednotlivých krajín do neho môžu vkladať klauzule alebo rozhodnutia a EFF sa proti tomu nebude brániť, ak tieto klauzule alebo rozhodnutia nebudú v nesúlade s Kódexom, nebudú ho zbavovať záväznej moci a budú pripojené ku Kódexu ako samostatný dokument.

Svojím vstupom do EFF sa členovia zaväzujú prevádzať na svojich členov povinnosti dodržiavania a riadenia sa rozhodnutím najvyššieho Európského kódexu etiky franchisingu.

1. Európsky kódex etiky franchisingu

I. DEFINÍCIA FRANCHISINGU

Franchising je systém predaja tovarov, služieb alebo technológií, ktorý sa týka úzkej a trvalej spolupráce medzi právne a finančne odlišnými i nezávislými podnikmi, poskytovateľom franchisingu a jeho individuálnymi franchisantami. Podstata tohto systému je založená na tom, že dodávateľ franchisingu poskytuje svojím jednotlivým franchisantom právo a zároveň ich zaväzuje k povinnosti uskutočňovať činnosť v súlade s koncepciou. V rámci a na dobu splatnosti vytvorenej písomnej franchisovej zmluvy a na oplátku za bezprostredné alebo sprostredkované finančné odmeny má individuálny franchisant právo využívať obchodný názov poskytovateľa franchisingu, jeho ochrannej známky tovarov alebo jeho značky služby, know-how, metódy uskutočňovania činnosti, technické znalosti, systém postupu a iných práv intelektuálneho alebo priemyselného vlastníctva, a tiež využívať stálu obchodnú a hospodársku pomoc zo strany poskytovateľa franchisingu.

 • "know-how" je súbor nepatentovaných praktických znalostí, vychádzajúcich z franchisorom získaných a overených skúseností, ktoré sú utajené, podstatné a identifikované;
 • "utajené" znamená, že know-how, ako celok alebo v prenesenom zložení navzájom spojených elementov nie všeobecne známych alebo ľahko dostupných; nedá sa však tento termín chápať úzko, teda tým spôsobom, že každá jednotlivá súčasť know-how má byť úplne neznáma alebo sa ju nedalo získať iným spôsobom ako iba vďaka hospodárskej činnosti uskutočňovanej franchisorom;
 • "podstatné" znamená, že know-how zahrnuje informácie, ktoré sú nevyhnutné pre predaj tovaru alebo poskytovanie služieb konečným užívateľom, a hlavne pre metódy obsluhy klientov a pre administratívu a správu financií. Know-how musí byť užitočné pre franchisanta tak, aby mu k dátumu uzatvorenia zmluvy vytvorilo možnosť zvýšiť jeho konkurencieschopnosť, hlavne zlepšením jeho efektívnosti a uľahčením vstupu na nový trh;
 • "identifikované" znamená, že know-how musí byť popísané dostatočne vyčerpávajúcim spôsobom, aby bolo možné zistiť či spĺňa kritériá dôveryhodnosti a podstatnosti; popis know-how môže byť umiestnený vo franchisovej zmluve, v odlišnom dokumente alebo zapísaný akýmkoľvek iným prijateľným spôsobom.

II. HLAVNÉ ZÁSADY

 • Franchisor je iniciátorom franchisingovej siete, ktorú tvorí on sám a jeho individuálny franchisanti, pre ktorých je v dlhodobej perspektíve opatrovníkom.

A. Povinnosti franchisora:

Franchisor je povinný:

 • pred začiatkom vytvárania franchisingovej siete viesť nejaký čas s úspechom činnosť v aspoň jednej pobočke;
 • byť majiteľom a mať zákonný nárok na používanie obchodného názvu svojej siete, ochrannej značky tovaru alebo iných odlišujúcich označení;
 • poskytnúť individuálnemu franchisantovi vstupné školenia a ďalšiu obchodnú a technickú podporu v priebehu celého obdobia platnosti zmluvy.

B. Povinnosti franchisanta:

Franchisant je povinný:

 • snažiť sa podľa svojich najlepších možností rozvíjať franchisingové činnosti a udržiavať jednotný vzhľad a renomé franchisingovej siete;
 • sprístupňovať poskytovateľovi franchisingu overené hospodárske výsledky kvôli možnosti určiť stupeň rozvoja franchisanta a rovnako poskytovať franchisorovi finančné správy ktoré sú nevyhnutné pre efektívnu správu franchisingovej siete; okrem toho na žiadosť franšizora umožniť v správnej dobe poskytovateľovi franchisingu a jeho predstaviteľom prístup do svojich priestorov a ku svojej dokumentácii;
 • v priebehu platnosti zmluvy i po jej vypršaní neposkytovať tretím osobám know-how franchisora.

C. Ďalšie povinnosti oboch strán:

 • Vo vzájomných vzťahoch sú obe strany povinné jednať poctivo. Poskytovateľ franchisingu písomne individuálneho franchisanta o porušení ktoréhokoľvek z body zmluvy, a stanoví mu vhodný termín na odstránenie tohto pochybenia.
 • Strany budú riešiť sťažnosti a spory v dobrej viere v bezprostredných rozhovoroch vedených v duchu priateľstva a poctivosti.

III. NÁBOR, INZERCIA ZVEREJŇOVANÝCH INFORMÁCIÍ

 • A. Oznámenie o nábore franchisantov musí byť jasné a bez zavádzajúcich informácii;
 • B. Všetky inzeráty a všetok propagačný materiál, slúžiaci k náboru franchisantov a zaoberajúci sa priamo alebo nepriamo eventuálnymi budúcimi výsadkami, číslami alebo zárobkami, ktoré jednotliví franchisanti očakávajú, musí byť vecne správny a zrozumiteľný.
 • C. Aby budúci franchisanti boli pri uzatváraní každej záväznej zmluvy úplne oboznámení so stavom vecí, bude im v primeranej lehote pred podpísaním tejto záväznej zmluvy odovzdaný jeden exemplár platného Kódexu etiky spolu s kompletnou a presnou písomnou formuláciou vrtkých informácií a podkladov, dôležitých pre franchisový vzťah.
 • D. Ak franchisor vyžaduje od kandidáta na franchisanta uzatvorenie predvstupnej zmluvy, je potrebné dodržiavať nasledujúce zásady:
  • i. pred podpisom akejkoľvek predvstupnej zmluvy je kandidát na franchisanta povinný obdržať písomné vyrozumenie o cieľoch uzatvorenia tejto zmluvy a výške eventuálnej odmeny, ktorú by mal zaplatiť franchisorovi na pokrytie jeho skutočných nákladov ktoré mu vznikli v priebehu platnosti predvstupnej zmluvy. V prípade, keď dôjde k uzatvoreniu franchisovej zmluvy, je táto odmena vrátená alebo zúčtovaná vo vstupnom poplatku, ktorý má byť uhradený franchisantom;
  • ii. predvstupná zmluva by mala bližšie určovať obdobie jej platnosti a obsahovať rozhodnutia určujúce spôsob jej zrušenia;[2]
  • iii. franchisor môže za účelom ochrany svojho know-how a jednotného vzhľadu svojej firmy do zmluvy umiestniť zákaz konkurencie a/alebo doložku o utajení.

IV. VÝBER FRANCHISANTOV

Franchisor je povinný vyberať a akceptovať ako franchisantov iba tých, ktorý po výberovom riadení preukázali základné schopnosti, vzdelanie, vhodné osobnostné rysy a finančné prostriedky dostačujúce na prevádzkovanie franchisingového podniku.

V. FRANCHISOVÁ ZMLUVA

 • A. Franchisová zmluva musí byť v súlade so zákonmi danej krajiny, zákonmi európskych spoločenstiev a súčasným Európskych kódexom etiky franchisingu.
 • B. Zmluva musí vyjadrovať záujmy členov franchisovej siete ohľadom právnej ochrany i priemyselného a intelektuálneho majetku franchisora a v udržaní jednotného vzhľadu i renomé franchisovej siete. Všetky dohody a ustanovenia týkajúce sa franchisových vzťahov by mali byť vyhotovené v úradnom jazyku krajiny v ktorej sa nachádza sídlo individuálneho franchisanta alebo preložené do tohto jazyka prekladateľom. Podpísané zmluvy sa bez odkladu odovzdávajú franchisantovi.
 • C. Franchisová zmluva musí presne určovať práva a povinnosti strán a všetky ostatné podmienky spolupráce.
 • D. Nevyhnutné minimum podmienok zmluvy by malo vyzerať nasledovne:
  • oprávnenia udelené franchisorovi;
  • oprávnenia udelené franchisantovi;;
  • tovary alebo služby, ktoré majú byť dodávané franchisantovi;
  • povinnosti franchisora;
  • povinnosti franchisanta;
  • platobné podmienky franchisanta;
  • obdobie platnosti zmluvy, ktoré by malo byť dostatočne dlhé, aby umožnilo franchisantom zhodnotiť ich začiatočnú, špecificky franchisovú investíciu;
  • podmienky za ktorých môže prísť k predĺženiu zmluvy;
  • podmienky za ktorých individuálny franchisant môže predať alebo previesť právny nárok k franchisovému podniku a eventuálne predkupné právo franchisora v tejto oblasti;
  • ustanovenia, vzťahujúce sa na použitie franchisorových typických znakov, mena firmy, ochrannej značky, servisnej značky, firemného štítu, loga alebo iných zvláštnych identifikačných znakov;
  • právo franchisora na prispôsobenie franchisového systému novým alebo zmeneným podmienkam;
  • ustanovenia týkajúce sa zrušenia zmluvy;
  • ustanovení o okamžitom vrátení všetkých materiálnych a nemateriálnych prostriedkov a právnych hodnôt, ktoré sú vlastníctvom franchisora, po ukončení zmluvy.

IV. ETICKÝ KÓDEX A MASTER-FRANCHISING

Terajší Etický kódex je treba uplatňovať vo vzťahu medzi franchisorom a jeho individuálnymi franchisantami a na rovnakom stupni medzi master-franchisorom a jeho franchisantami. Nedá sa ho uplatňovať medzi franchisorom a jeho master-franchisantami.


[1] Európsky etický kódex pre franchising bol ustanovený členmi Európskej federácie franchisingu v roku 1990

[2] Ustanovenia občianskeho zákona odst. 389, predpokladajú, že predvstupná zmluva musí určovať dôležité ustanovenia sľúbenej zmluvy (tzv.essentalia negotii) a termín, v priebehu ktorého má byť uzatvorená. Avšak v právnom systéme franchisová zmluva je nepomenovanou zmluvou čo znamená, že jej dôležité ustanovenia nie sú zahrnuté do zákona. Preto tiež vo všeobecne platnom zákonnom stave definitívny obrat esentalia negotii franchisingovej zmluvy môže spôsobovať problémy.


Populárne na fóre

Koľko a prečo toľko?

Svedectvo o tom, ako sa môj život zmenil (mary.judy555@gmail.com) Dobrý deň, priatelia!!! Volám sa Darina Daniela. Chcem svedčiť o dobrom požičiavateľovi...

52 komentár(e)
posledný 14.05.2021
Koľko a prečo toľko?

Svedectvo o tom, ako sa môj život zmenil (mary.judy555@gmail.com) Moje meno je Mária Anna žijem v Bratislave a som dnes šťastná žena? Povedal som si, že každý...

52 komentár(e)
posledný 14.05.2021
Koľko a prečo toľko?

Sľubujem, že sa budem podeliť o toto svedectvo o úvere z dôvodu Božej priazne v mojom živote Ahoj, Volám sa Edita Eleonóra, momentálne žijem v Bratislave. V...

52 komentár(e)
posledný 14.05.2021
Ako si vybrať tú najlepšiu franšízu?

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

1 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Tréning prináša úspech

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

5 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Tréning prináša úspech

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

5 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Tréning prináša úspech

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

5 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Tréning prináša úspech

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

5 komentár(e)
posledný 27.04.2021