Piatok
04.10.2013
V samostatnom franchisingu je niekoľko základných pojmov, ktoré by mal poznať každý, kto sa o tento spôsob podnikania aspoň trocha zaujíma.
 

Franchisový systém – systém, ktorého predmetom činnosti je rozvoj prostredníctvom franchisingu, alebo jeho rozvoj je založený na sieti samostatných hospodárskych subjektov združených pod spoločnou firemnou značkou, a vyvíjajú činnosť na základe jednotlivých štandardov. Franchisant investuje do otvorenia a činnosti franchisovej pobočky, a často tiež do vybavenia pobočky tovarmi. Ide o právne, finančne a organizačne nezávislého podnikateľa.

Franchisová sieť – všetky franchisové a vlastné pobočky vytvárané v rámci určitého franchisového systému.

Franchisová koncepcia podnikania – formalizovaný a v podobe franchisového paketu spracovaný podnikateľský zámer.

Franchisor – vlastník know-how, ochrannej známky a franchisového paketu daného systému.

Franchisant – právnická alebo fyzická osoba, ktorá podniká na základe prevereného podnikateľského konceptu v rámci franchisového systému. Franchisant podniká na vlastnú päsť a nesie riziko spojené s podnikaním.

Nový franchisový systém – systém, ktorý je základom pre rozvoj novej franchisovej siete.

Franchisová pobočka – prevádzkareň, predajné miesto (ktoré je súčasťou systému) pre podnikanie vymedzené franchisovou zmluvou. Vlastníkom franchisovej pobočky je na základe príslušnej zmluvy franchisant. Franchisant môže byť vlastníkom viac ako jednej franchisovej pobočky.

Vlastná pobočka – prevádzkareň, predajné miesto, ktoré je súčasťou franchisovej siete, ktorej vlastníkom je franchisor (na rozdiel od franchisových pobočiek, ktoré patria franchisantom). Pred predajom licencie franchisor musí otestovať vlastnú koncepciu na pobočkách, ktoré vlastní (pilotné funkcie vlastných pobočiek) a prípadne ich modifikovať pre zlepšenie ponuky budúcim franchisantom.

Domáci franchisový systém – systém založený na pôvodnom slovenskom podnikateľskom koncepte, alebo na zahraničnom vzorci, avšak slovenským podnikateľom prispôsobeným slovenským tržným reáliám, otestovaných a spracovaných tak, aby sa stali východiskom pre vytvorenie funkčného licencovaného systému.

Zahraniční franchisový systém – systém ktorého podnikateľská koncepcia vznikla v zahraničí. Na Slovensku sa zahraničné systémy rozvíjajú prostredníctvom nasledujúcich foriem:

  • Dcérska spoločnosť – je to najčastejšia forma expanzie zahraničných franchisantov na Slovensku. V reporte je pojem dcérska spoločnosť chápaný ako spoločnosť založená zahraničným franchisorom na Slovensku, ktorú tento úplne ovláda (100 % podiel na kapitále spoločnosti);
  • Joint Venture – spoločný (kapitálovo a organizačne) podnikateľský zámer zahraničného franchisanta so slovenským partnerom. V tejto spoločnosti môže byť podiel oboch partnerov odlišný;
  • Master licence – je zmluva, na základe ktorej franchisor poskytuje franchisantovi (ďalej len Master franchisant) výhradné právo používať jeho franchisový paket pre podnikanie na danom území. Master franchisant sa zaväzuje na Slovensku vybudovať franchisovú sieť v stanovenej dobe a podľa zjednaných podmienok. Master franchisant hradí náklady na rozvoj siete na Slovensku, ale tiež čerpá zisk z náboru nových franchisantov. Výmenou je povinný Master franchisorovi hradiť zmluvne stanovené poplatky. Za oneskorenia pri vytváraní franchisovej siete na Slovensku Master franchisantovi môže byť uložená zmluvná pokuta;
  • Regionálny zástupca – v mene a pre zahraničného franchisora vyhľadáva na Slovensku franchisantov, ktorý s ním podpisujú zmluvy. Regionálny zástupca spravidla vykonáva časť kontrolných a podporných povinností franchisantov na Slovensku;
  • Bezprostredný franchising – je to ešte oveľa jednoduchšia forma vyhľadávania franchisantov v danej krajine. Franchisová zmluva je bezprostredne uzatvorená medzi franchisorom a franchisantom.

Franchisové obchodné systémy – pobočky, ktoré pôsobia v týchto sieťach, tvoria predajné miesta určitého tovaru, ktorých dodávateľom vo väčšine prípadov je franchisor. Tovar predáva v predajnom mieste koncovým odberateľom franchisant alebo jeho zamestnanci. Predajné miesto je označené symbolmi franchisora a je vybavené a riadené podľa jeho požiadavkami.

Franchisové systémy služieb – franchisanti pri poskytovaní služieb používajú know-how, firemné označenie, ochrannú známku a iné obchodné mená a značky poskytovateľa licencie. Podniká na území alebo na mieste vymedzenom zmluvou (franchisová pobočka).


Populárne na fóre

Koľko a prečo toľko?

Svedectvo o tom, ako sa môj život zmenil (mary.judy555@gmail.com) Dobrý deň, priatelia!!! Volám sa Darina Daniela. Chcem svedčiť o dobrom požičiavateľovi...

52 komentár(e)
posledný 14.05.2021
Koľko a prečo toľko?

Svedectvo o tom, ako sa môj život zmenil (mary.judy555@gmail.com) Moje meno je Mária Anna žijem v Bratislave a som dnes šťastná žena? Povedal som si, že každý...

52 komentár(e)
posledný 14.05.2021
Koľko a prečo toľko?

Sľubujem, že sa budem podeliť o toto svedectvo o úvere z dôvodu Božej priazne v mojom živote Ahoj, Volám sa Edita Eleonóra, momentálne žijem v Bratislave. V...

52 komentár(e)
posledný 14.05.2021
Ako si vybrať tú najlepšiu franšízu?

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

1 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Tréning prináša úspech

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

5 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Tréning prináša úspech

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

5 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Tréning prináša úspech

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

5 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Tréning prináša úspech

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

5 komentár(e)
posledný 27.04.2021