Piatok
04.10.2013
Franchising je systém istého druhu licenčných zmlúv, ktoré sa stávajú čím ďalej tým obľúbenejšími v oblasti podnikania. Do franchisingu je možné zahrnúť i rôzne typy podnikania založeného na distribučných a agentúrnych zmluvách.
 

Samostatný anglický pojem „to franchise” znamená udeliť povolenie na predaj produktov alebo poskytovanie služieb v určitej oblasti jednou firmou firme inej. V Európe a na Slovensku sa používa užšie chápanie pojmu franchisnig. Je ním chápaná dlhodobá zmluvná spolupráca medzi nezávislými podnikateľmi – poskytovateľom franchisingu (franchisorom) a odberateľom franchisingu (franchisantom) – na základe ktorej franchisor poskytuje franchisantovi znalosti o vedení firmy a požičiava mu svoju obchodnú značku.

Autori ako J. N. Adams a K. V. Prichard Jones či S. Jedrzejewski, autor "Zmluvy franchisingu" popisujú dva významy termínu "franchising". V užšom význame znamená distribučnú zmluvu doplnenú o právo používať obchodnú značku producenta. V širšom význame je to zmluva, na základe ktorej jedna strana predáva právo na používanie jeho obchodného názvu druhej strane, udeľuje jej podporu a poradenstvo pri vedení podniku a dohliada na jej činnosť, avšak pri zachovaní samostatnosti oboch strán.

Podľa Martina Mendelsohna, autora učebnice "Ako si zvoliť biznis pre seba", popularita termínu franchising narástla spoločne s rozvojom tzv. franchisingu podnikateľskej koncepcie, ktorá znamená udelenie licencie jednou osobou (franchisorom) druhej osobe (franchisantovi). Táto licencia oprávňuje franchisanta používať značku/logo franchisora a celú licenciu, ktorá zahrňuje všetky elementy nevyhnutné na založenie firmy novou osobou a na podnikanie s trvalou pomocou franchisora, ktorú poskytuje podľa skôr stanovených zásad.

Podľa Barbary Pokorské, autorky "Lexikónu franchisingu", najviac známe definície v dvoch typoch regulácií: v etických kódexoch združení (zväzov) franchisingu a antimonopolných zákonoch . Európsky etický kódex franchisingu definuje franchising ako systém marketingu produktov, služieb a technológií, založených na tesnej a stálej spolupráci medzi právne a finančne odlišnými podnikmi – franchisorom a franchisantom – v rámci ktorej franchisor poskytuje svojím franchisantom určitý nárok, ale rovnako ich zaväzuje k povinnosti uskutočňovať činnosti v súlade s koncepciou franchisingu. Tento nárok oprávňuje každého franchisanta, výmenou za bezprostredné alebo sprostredkované finančné služby, know-how, obchodné a technické metódy, systémy procedurálnych a iných vlastníckych priemyselných alebo intelektuálnych práv, pri zaistení stálej obchodnej a technickej pomoci, v rámci na obdobia trvania písomnej franchisovej zmluvy uzatvorenej za týmto účelom medzi oboma stranami.

Podľa definície Európskeho etického kódexu franchisingu – Franchising je odbytový systém, prostredníctvom ktorého sa uvádzajú na trh tovary a/alebo služby a/alebo technológie. Opiera sa o úzku nepretržitú spoluprácu právne a finančne samostatných a nezávislých podnikateľov – franchisora a jeho franchisantov. Franchisor zaručuje svojím franchisantom právo a zároveň im dáva povinnosť uskutočňovať obchodnú činnosť v súlade s jeho koncepciou.


Populárne na fóre

Koľko a prečo toľko?

Dobrý deň, som dnes veľmi nadšený. Videl som komentáre ľudí, ktorí už dostali pôžičku od LAPO M-F, a tak som sa rozhodol podať žiadosť na základe populárnych...

27 komentár(e)
posledný 11.04.2021
Koľko a prečo toľko?

Dobrý deň, som dnes veľmi nadšený. Videl som komentáre ľudí, ktorí už dostali pôžičku od LAPO M-F, a tak som sa rozhodol podať žiadosť na základe populárnych...

27 komentár(e)
posledný 11.04.2021
Reklama u nás

Ahoj, Získať legitímnu pôžičku bolo pre zákazníka vždy veľkým problémom. Otázka bezpečného úveru je pre zákazníkov čoraz väčšou obavou, rovnako ako...

1 komentár(e)
posledný 26.03.2021
Koľko a prečo toľko?

šade na Slovensku !! Máte ťažkosti s riešením svojich problémov? Potrebujete financovanie? Museli ste si požičať akýkoľvek úver, ktorý neprešiel? Odmietajú vám...

27 komentár(e)
posledný 25.03.2021
Koľko a prečo toľko?

Chcem oceniť pôžičky pána Petersona pre mňa pôžičku vo výške 40 000 EUR. Ak potrebujete urgentnú pôžičku, vyhnite sa podvodom od falošných veriteľov a...

27 komentár(e)
posledný 17.03.2021
Koľko a prečo toľko?

Ahoj Už nepochybujete o tom, že potrebujete financovanie pre svoj domov, pre svoje podnikanie, pre kúpu automobilu, pre kúpu motocykla, pre založenie vlastnej firmy, pre...

27 komentár(e)
posledný 30.01.2021
Koľko a prečo toľko?

Ahoj Už nepochybujete o tom, že potrebujete financovanie pre svoj domov, pre svoje podnikanie, pre kúpu automobilu, pre kúpu motocykla, pre založenie vlastnej firmy, pre...

27 komentár(e)
posledný 30.01.2021
Koľko a prečo toľko?

Ahoj Už nepochybujete o tom, že potrebujete financovanie pre svoj domov, pre svoje podnikanie, pre kúpu automobilu, pre kúpu motocykla, pre založenie vlastnej firmy, pre...

27 komentár(e)
posledný 30.01.2021