Podoba franšízových zmlúv sa zmení

Vyššia moc nie je všemocná / „Veľmi často je obsahom zmluvy vyššia moc, ale zároveň je vždy na individuálnom posúdení, či je to použiteľné aj za súčasnej situácie. Je teda v každom jednotlivom prípade na základe zmluvnej definície vyššej moc treba posúdiť, či výskyt koronavírusovej pandémie definíciu obsiahnutú v zmluve napĺňa,“ vysvetľuje Ivan Rámeš, partner advokátskej kancelárie Havel&Partners.
Pondelok
27.04.2020
„Podnikatelia, korí sú držiteľmi franšízových licencií, môžu dnes ťažiť z toho, že sú súčasťou väčších sietí," hovorí právnik Ivan Rámeš, partner AK Havel&Partners.
 

Súčasná situácia je pre podnikateľov na Slovensku náročná. Môžu byť podľa Vás držitelia franšízových licencií oproti iným podnikateľom v nejakej výhode?
Máte pravdu, že aktuálna situácia je pre mnohých podnikateľov nepriaznivá, až kritická. Zrejme najviac postihnutí budú v prvej fáze obchodníci, ktorí musia mať podľa nariadenia vlády zatvorené svoje prevádzky a nemôžu teda predávať svoje výrobky či služby. V ďalšej faze to budú obchodníci, korí ponúkajú tovary či služby, ktoré nebudú predmetom aktuálneho dopytu. Za tejto situácie môžu mať franšízanti určitú výhodu, pretože sú súčasťou silnej, väčšinou medzinárodnej siete. Vidím väčšiu vyjednávaciu silu s dodávateľmi a prenajímateľmi, veľkou výhodou sú tiež nižšie fixné náklady s ohľadom na časté zdieľanie mzdových, účtovných a IT služieb. Vždy však bude záležať na tom, ako je franšízová sieť vnútorne nastavená a riadená. Tiež bude rozhodovať ekonomická sila daného reťazca a možnosť čerpať z úspor z predchádzajúch rokov. Určitou nevýhodou franšízových sietí naopak môže byť to, že franšízanti sú na základe franšízových zmlúv povinní platiť najrôznejšie poplatky z ktorých iba časť je závislá na objeme obchodov zrealizovaných franšízantom. Bude záležať na individuálnom nastavení a vyjednávaní každého jednotlivého franšízanta, ako sa s poskytovateľom franšízy dohodne ohľadom fixných poplatkov. Je možné, že vela franšízových sietí zatvorí svoje prevádzky v krajinách, ktoré pre ne nie sú globálne dôležité, čo môže byť bohužiaľ prípad Českej republiky a Slovenska.

Čo vnímate ako hlavný problém, keď pominie ohrozenie zdravia, ktoré aktuálne postihlo tuzemských podnikateľov?
Súčasný stav zavinený pandémiou koronavírusu v podstate nikto nečakal a podnikatelia nemali šancu sa dopredu pripraviť. Kombinácia zákazu predaja pre maloobchodné prevádzky spojená s všeobecne nižším dopytom zákazníkov po tovaroch a službách (či na vybrané komodity) vedie logicky k tomu, že podnikatelia negenerujú žiadne alebo iba minimálne tržby, čo je po mnohých rokoch ekonomického rastu pre podnikateľov veľmi šokujúce. Naopak zostávajú často veľmi vysoké fixné náklady – či už spomínané franšízové poplatky, nájomné, náklady na mzdy, leasingy na autá, stroje a pod.

Práve snaha o znižovanie nákladov vedie k tomu, že okrem vyjednávania s prenajímateľmi o výške nájomného (v prípade predajní, ktoré musia mať zatvorené) podnikatelia redukujú počty svojich zamestnancov alebo ich mzdy. Určitou záchranou môžu byť tiež najrôznejšie štátne dotácie, bezúročné pôžičky, odklady platieb nájomného a podobne, ničmenej pozitívny dopad niektorých opatrení je diskutabilný. Ďalším problémom, ktorý pozorujeme u podnikateľov, môže byť naopak nedostatok pracovnej sily v prípade zamestnancov v karanténe alebo zamestnancov zo zahraničia, ktorí narýchlo opustili Slovensko. Je potrebné si uvedomiť, že súčasná situácia tamer isto prinesie ochladnutie celej ekonomiky, takže spotrebitelia budú naďalej míňať menej ako pred vypuknutím pandémie. Aktuálne je tu bohužiaľ veľa otázok, na ktoré nikto nepozná odpoveď – ako dlho bude trvať súčasný krízový stav a ako dlho bude následne ekonomike trvať, než sa začne opäť blížiť hodnotám, ktoré tu boli pred pandémiou. Už z minulej krízy však vyplynulo viacero pozitívnych správ a nových príležitostí. Každé krátkodobé ochladnutie ekonomiky väčšinou vedie k zlepšeniu procesov, vyčisteniu trhu a ďalším inováciám. Sme toho svedkami už teraz – práca na diaľku, prechod do on-line prostredia, zoštíhlenie tímov aj zlepšenie efektivity práce.

Máte skúsenosti s prípravou franšízových zmlúv. Pamätám si na krízu ako je táto, zahŕňa napríklad niečo ohľadnom tzv. zásahu vyššej moci
Veľmi často zmluvy jednajú o vyššej moci, ale je vždy na individuálnom posúdení, či sú tieto ujednania použiteľné tiež za súčasnej situácie. Je teda potrebné v každom jednotlivom prípade na základe zmluvnej definície vyššej moci posúdiť, či výskyt koronavírusovej pandémie definíciu obsiahnutú v zmluve napĺňa. Samotné naplnenie definície vyššej moci však nestačí. Je nutné, aby prekážka v podobe koronavírusu, resp. s ním spojených vládnych opatrení, bola príčinou nesplnenia povinnosti riadne a včas. Ďalšie právne otázky, ktoré dnes riešime, sa týkajú možnosti zníženia zjednanej ceny za tovary alebo služby. Ide o úvahy, či zmluva bola uzatvorená v dobe, kedy bolo či nebolo možné šírenie koronavírusu a závažnosť jeho dôsledkov a vládami prijatých opatrení rozumne predpokladať, alebo či v zmluvných vzťahoch dôjde medzi stranami k zvlášť hrubému nepomeru, čo sa týka nákladov a plnenia jednej strany. Samostatnou otázkou sú možnosti, za ktorých je možné zmluvu ukončiť, či už v dôsledku neplnenia jednej zo strán alebo s ohľadom na obavy z budúceho vývoja.

Čo podľa Vás môže za takéhoto stavu franšízant žiadať od franšízorov?
V prípade, že si strany dohodnú zvláštnu úpravu v zmluve, tak potom samozrejme záleží na konkrétnych ustanoveniach zmluvy, aké práva a povinnosti strany majú. Všeobecná úprava obsiahnuná v občianskom zákoníku umožňuje v situácii, kedy nastane zmena okolností tak podstatná, že založí zvlášť hrubý nepomer v právach a povinnostiach strán, požadovať od protistrany obnovenie jednania o podmienkach zmluvy. To však iba za situácie, kedy na seba strana v zmluve neprevzala tzv. nebezpečenstvo zmeny okolností. Teda napríklad v prípade, kedy v dôsledku vládnych opatrení spojených so šírením koronavírusu musí obchodník uzatvoriť prevádzky na dlhšiu dobu, mohol by mu vzniknúť nárok na zmenu (finančných) podmienok, za ktorých je franšíza poskytovaná. Takejto zmeny by sa prípadne mohol domáhať aj súdne. Ďalší aspekt súvisí s náhradou škody. Ak strana zmluvy poruší svoju zmluvnú povinnosť v dôsledku vyššej moci, nie je v takomto prípade povinná nahradiť škodu, ktorú takým porušením spôsobila. Tým však nie sú dotknuté ďalšie prípadné práva spojené s porušením zmluvy ako napríklad zmluvné pokuty alebo právo od zmluvy odstúpiť. Z toho dôvodu je preto určite lepšie okolnosti a následky zásahu vyššej moci pokryť v zmluve a nespoliehať sa iba na všeobecnú zákonnú úpravu.

Ako podľa Vás ovplyvní táto skúsenosť franšízové zmluvy v budúcnosti?
Úprava zásahu vyššej moci často v zmluvách, s ktorými sme sa mohli v praxi stretávať, chýbala. Asi je to dané povahou, ktorá vyplýva už zo samotného názvu inštitútu „vyššej moci“ – teda niečo, čo neovplyvníme, nedokážeme predvídať a ľudia majú teda tendenciu takéto riziká marginalizovať a nevenovať im pozornosť. Zmluvy sa píšu práve pre situácie, kedy bežné pravidlá z akéhokoľvek dôvodu prestanú fungovať. Či už preto, že medzi stranami vznikne spor alebo preto, že sa zásadne zmenia vonkajšie okolnosti, napríklad v dôsledku prírodnej katastrofy alebo epidémie novej vírusovej nákazy. Je evidentné, že zmluvné strany a ich právny zástupci budú pod vplyvom udalostí túto reguláciu vnímať citlivejšie a prikladať jej väčšiu dôležitosť ako doteraz.

AK Havel&Partners
 


Priestor pre nové príležitosti / „Každé krátkodobé ochladenie ekonomiky väčšinou vedie k zlepšeniu procesov, vyčisteniu trhu a ďalším inováciám. Sme toho svedkami už teraz – práca na diaľku, prechod do on-line prostredia, zoštíhlenie tímov aj zlepšenie efektivity práce,“ upozorňuje Ivan Rámeš.