Rastie počet slovenských sietí

SFA je profesná nezisková organizácia, ktorá združuje subjekty ktoré používajú franchising ako metódu podnikania a subjektov ktoré pre nich poskytujú odborné služby.
18.11.2013
O situácii na slovenskom franchisovom trhu s nami v rozhovore týždňa hovoril Jozef Šétaffy, prezident Slovenské franchisingové asociácie.
 

Ako by ste zhodnotil momentálnu situáciu na slovenskom franchisovom trhu?

Na Slovensku v súčasnosti pôsobí celkom viac ako 120 franchisingových systémov, z toho je cca štvrtina pôvodných slovenských konceptov. Vo vyspelých európskych krajinách je pomer opačný, teda počtom tam prevládajú domáce koncepty. V tomto ohľade máme teda ešte čo doháňať. Rastie však počet jednotlivých franchisingových prevádzok a pre vstup na slovenský trh sa pripravujú ďalšie zahraničné koncepty (pozrite Zoznam konceptov pôsobiacich na Slovensku - v prílohe). Franchising ako odbytový marketingový systém a metóda podnikania konečne prelomil na Slovenku bariéru neznalosti a nedôvery a začal získavať priazeň podnikateľskej aj spotrebiteľskej verejnosti.

Aké oblasti podľa Vás zažívajú najväčší boom?

Franchising sa aktuálne okrem gastronómie rozvíja najmä v oblasti zdravej výživy a fitness. Zastúpené sú tiež predajne potravín, kozmetiky, módnych odevov a športových potrieb a priemyselného tovaru. Slovensku sa nevyhli ani realitné siete a agentúry ponúkajúce rôzne systémové riešenia pre firmy a podnikateľov. Prezencia rôznych značiek a ponuka franchisingových konceptov sú teda pestré a porovnateľné so štruktúrou obsadenia segmentov v európskom priemere. Kvantitatívne európske ukazovatele vo využívaní franchisingu však na Slovensku ešte nedosahujeme. Pozitívne hodnotenie si zaslúži predovšetkým nepretržitý nárast pôvodných slovenských franchisingových konceptov na trhu. V tejto oblasti očakávame intenzívny rast aj v nasledujúcom období, nakoľko registrujeme na trhu reťazce slovenských spoločností, ktoré dosiaľ nepristúpili na formalizovanie svojho podnikania formou franchisingu. V tejto oblasti vidíme aj možnosť širšieho pôsobenia SFA, ktorá bude týmto subjektom (svojim členom) pomáhať formou podpory a sprostredkovania poradenstva pri tvorbe franchisingových konceptov, licencií a ich formálnych aj praktických náležitostí a samozrejme v rámci svojich možností tiež v oblasti reklamy a mediálnej podpory.

Stojíte v čele slovenskej franchisingovej asociácie. Akým spôsobom asociácia napomáha rozvoju franchisingového trhu?

SFA je profesná nezisková organizácia, ktorá združuje subjekty ktoré používajú franchising ako metódu podnikania a subjektov ktoré pre nich poskytujú odborné služby. Pretože franchising ako metóda podnikania nie je ešte na Slovensku rozšírená na úrovni vyspelých krajín, v súčasnosti je stále hlavným cieľom SFA propagácia a podpora podnikania formou franchisingu.

Ako konkrétne toho chce asociácia docieliť? Aké kroky pri svojom snažení používate?

Určite to je sprostredkovanie výmeny a poskytovanie dôležitých aktuálnych informácií z podnikateľskej praxe záujemcom o franchisingové podnikanie. Naším cieľom je i vyvíjať úsilie na zjednodušenie administratívnej záťaže podnikania a zlepšenie podnikateľského prostredia na Slovensku. Poskytujeme pomoc a podporu pri tvorbe nových slovenských franchisingových konceptov a poradenstvo začínajúcim podnikateľom vo franchisingu. Nadviazali sme spoluprácu s vysokými školami pri tvorbe diplomových a bakalárskych prác tématicky zameraných na oblasť franchisingu. Určitou cestou je aj spolupráca a partnerstvo pri organizácii a realizácii podujatí, ktoré propagujú a podporujú franchising (prednášky, konferencie, workshopy, výstavy ). V praktickej činnosti sa snažíme organizovať a realizovať svoje aktivity tak, aby bola SFA užitočná najmä pre svojich členov, najmä v oblasti propagácie ich konceptov a sprostredkovania informácií medzi záujemcami o franchisy a ich poskytovateľmi.

Plánujete nejakú užšiu spoluprácu s asociáciami z okolitých krajín?

S ČAF sme nadviazali užšiu spoluprácu už pred niekoľkými rokmi. Výstupy tejto spolupráce sú vzájomné aktívne účasti na franchisingových podujatiach, mediálna spolupráca a výmena aktuálnych informácií z českého a slovenského trhu. Pri nedávnom stretnutí s prezidentom ČAF pánom Gondom sme hovorili aj o možnostiach ďalšieho rozšírenia a prehĺbenia našej spolupráce. Spolupracujeme tiež s obchodným zastúpením rakúskej a americkej ambasády v Bratislave. Výsledkom bola napríklad spoločná organizácia podujatia, na ktorej sa prezentovali rakúske franchisy, ktoré majú záujem o vstup na slovenský trh.

Máme za sebou prvú Výstavu pre podnikanie a franchising na Slovensku. Ako by ste túto akciu zhodnotil?

Prvá takáto výstava v Bratislave bola úspešná, koncepcia týchto výstav konaných v Prahe a Bratislave sa ukazuje ako životaschopná. Prináša efekty nielen pre zúčastnené subjekty, ale tiež vytvára možnosti dopredu informovať vzdelávať a dozvedieť sa autentické informácie v osobných rozhovoroch so zástupcami franchisingových konceptov. Výstavu po dobu dvoch dní navštívilo celkom 423 návštevníkov, ktorý prejavili záujem o vzdelávanie a informácie vo franchisingu. 82% z nich odchádzalo veľmi spokojných s ponukou odborných prednášok. Podľa ankety, ktorú organizátori uskutočnili v rámci výstavy, celkom 68% zúčastnených uvažuje o kúpe franchisingovej licencie a zhruba 89% respondentov uviedlo, že výstavu navštívilo z dôvodu oboznámia sa o novinkách a možnostiach, ktoré obor prináša, ale tiež pre osobné stretnutia s jednotlivými franchisingovými firmami. Zhruba polovica respondentov je v zamestnaneckom pomere a uvažuje výhľadovo o ďalších možnostiach, viacej než 32% bolo z podnikateľskej sféry a prilákala je možnosť oboznámiť sa s oborom franchisingu a ponukou výstavy.

Môžu sa záujemcovia o franchisové podnikanie na Slovensku tešiť na viac takýchto podujatí?

Úspech prvého ročníka tejto výstavy vytvára podmienky na organizovanie ďalších ročníkov, o čom sme sa organizátorom už aj predbežne dohodli. Veríme že ďalšie ročníky budú ešte atraktívnejšie a že sa nám opäť podarí získať zaujímavých vystavovateľov a zabezpečiť vysokú úroveň sprievodného programu. Okrem toho plánujeme v budúcom roku organizovať dni otvorených dverí franchisingových konceptov našich členov a klubové stretnutia členov SFA, na ktoré budeme pozývať zaujímavých hostí.