Štvrtok
10.10.2013
Predtým ako sa rozhodnete, že sa stanete franchisantom, uskutočnite nasledujúce kroky:
 

1. Zamyslite sa nad tým, aký produkt alebo službu chcete poskytovať:

 • Neignorujte vlastné individuálne preferencie, avšak z druhej strany majte na pamäti, že možnosť dosiahnuť zisk musí byť základným kritériom vašej voľby
 • Nie je všetko zlato, čo sa leskne!

2. Potvrďte prieskum potenciálneho dopytu po produkte alebo službe, ktorú chcete ponúkať na trhu, na ktorom budete pôsobiť:

 • Nikdy sa nespoliehajte výhradne na informácie poskytnuté potenciálnym franchisorom
 • Porozprávajte sa s konkurenciou potenciálneho franchisora

3. Určite finančné prostriedky, ktorými sa môžete vložiť do franchisového podnikania:

 • Buďte pripravení si na istú dobu utiahnuť opasok, ale neriskujte celý svoj majetok. Franchising znižuje riziko neúspechu, avšak nikdy ho neodstraňuje úplne!

4. Od franchisora požadujete informácie o:

 • skúsenostiach franchisora a vedúcich personálu s podnikaním
 • aktuálnom a plánovanom počte franchisantov
 • vašich predpokladaných príjmoch a údajoch, aký počet franchisantov túto alebo podobnú výšku príjmov dosiahol
 • výšku vstupného poplatku, poplatkoch v priebehu spolupráce (priebežné poplatky) a výške príspevku do marketingového fondu
 • celkovej čiastke vašej investície
 • rozsahu podpory poskytovanej franchisorom (vstupné služby a priebežné služby)
 • doba platnosti Franchisové zmluvy
 • podmienkach, z ktorých môžete požadovať predĺženie alebo vypovedanie franchisovej zmluvy
 • podmienkach, za ktorých môžete previesť na tretiu osobu vlastné práva a povinnosti vyplývajúce z franchisovej zmluvy
 • počte vypovedaných a predĺžených franchisových zmlúv
 • prebiehajúcich súdny a správnych konaniach, ktorých účastníkom je franchisor