Tvoríme franchisový podnikateľský plán

Cez podnikateľský plán overujú franchisori obchodný talent kandidáta na franchisanta.
Štvrtok
10.10.2013
Niektorý franchisori môžu požadovať od kandidátov predloženie podnikateľského plánu na určitú výšku investície a konkrétne miesto.
 

Franchisor môže v priebehu jednania ukázať kandidátovi na franchisanta vzorový finančný plán vypracovaný centrálou. Viacmenej je to spriemerovaná projekcia podnikateľského plánu pre možné, ale neexistujúce miesto. Z tohto dôvodu je pre vlastnú bezpečnosť vhodné si pripraviť vlastný podrobnejší podnikateľský plán.

Vypracovanie solídneho podnikateľského plánu zvyšuje šance franchisanta na prijatie do siete a tiež na získanie eventuálneho úveru v banke. Predovšetkým si, ale sám uvedomí rozsah práce, ktorá ho čaká, a odhalí prekážky, ktoré sprevádzajú plánovanú podnikateľskú aktivitu. Príprava prezentácie a schopnosť obhájiť podnikateľský plán obvykle ukáže tiež skutočnú pripravenosť kandidáta ako potenciálneho franchisanta.

Franchisový podnikateľský plán je podobný tradičnému plánu, ktorý sa vypracováva pred zahájením každého projektu. Vyznačuje sa ale tým, že práve v ňom sú uvedené investičné aktivity ako franchisanta tak i franchisora.

Dobrý podnikateľský plán musí obsahovať tieto náležitosti:

  1. Úvod - na úvod stručne popíšeme koncepciu plánovaného podnikania. Tu má tiež franchisant priestor na krátke odôvodnenie svojej voľby (prečo táto značka a nie iné). Franchisant musí predložiť svoje potenciálne možnosti týkajúce sa rozsahu predaja, uviesť investičný harmonogram a popísať očakávané účinky.
  2. Informácie o franchisantovi - franchisora zaujíma všetko. V tejto kapitole podnikateľského plánu treba uviesť: celý názov franchisanta, adresu jeho sídla, alebo miesto bydliska, ďalšie kontaktné údaje (tel. číslo, fax, e-mail, atď.), IČO, DIČ a právny status franchisanta (či už podniká, akú právnu formu má jeho podnikanie). Je vhodné tiež predstaviť krátku históriu dočasnej podnikateľskej aktivity, alebo priebeh profesijnej kariéry.
  3. Popis trhu - je najdôležitejšia časť podnikateľského plánu. Franchisant musí uviesť podmienky, ktoré môže trh nastaviť jeho firme. Či je trh stabilný, premenlivý, rozvíja sa, alebo je iba sezónny. Aký bude mať vplyv na príjmy franchisanta. Je treba charakterizovať veľkosť trhu (z hľadiska potenciálnej kúpnej sily) a tiež posúdiť očakávaný potenciálny rozvoj. Franchisor sa rád dozvie o konkurencií v danej oblasti s uvedením silných a slabých stránok.
  4. Priestory - franchisant musí popísať priestory, v ktorých bude podnikať, a to uvedením ich rozmerov, polohy, vybavenia a technického stavu. Pokiaľ je nehnuteľnosť v jeho vlastníctve je povinný uviesť vlastnícky vzťah k týmto priestorom, odhadnúť ich hodnotu, uviesť obmedzenia na ne uvalené (napr. hypotéka, vecné bremeno). Pokiaľ franchisant stále túto nehnuteľnosť spláca, musí uviesť čiastku, ktorú ostáva splatiť, dobu poslednej splátky a tiež uviesť osobu, ktorej je povinný platiť. V prípade nájmu, alebo prenájmu je potrebné uviesť výšku nájomného a dobu na ktorú bola zmluva uzatvorená, so zohľadnením možnosti jej predĺženia a podmienok, za ktorých k tomu môže dôjsť.
  5. Zamestnanci - pri vedení franchisového miesta sú, ako v každom podnikaní, jedným z najdôležitejších faktorov ľudia. V podnikateľskom pláne je treba uviesť osoby, ktoré budú vo vedení a tiež aj pracovníkov s ich kvalifikáciou (pokiaľ sme ich už prijali). V krátkej charakteristike každého manažéra sa musí nachádzať informácia o jeho vzdelaní, odborných skúsenostiach a pozícii, ktorú doteraz zastával. Je žiaduce napísať vlastný názor o silných a slabých stránkach a jeho osobnosti. Je tiež dôležité prezentovať myšlienku na štruktúru zamestnanosti v novej firme.
  6. Marketingový plán - v tejto časti podnikateľského plánu je treba naplánovať najdôležitejšie marketingové ciele, navrhnúť propagačno-reklamné aktivity na podporu predaja, vrátane vzhľadu miesta v ktorom bude franchisant podnikať. Viacmenej franchisant má obmedzené možnosti pre vlastnú iniciatívu. Výzdoba priestoru, spôsob umiestnenia a označenia tovaru, pracovné oblečenie, tiež letáky, brožúry a iné propagačné materiály - to všetko musí zohľadňovať zásady uvedené v prevádzkovom manuály franchisora a franchisovej zmluve.
  7. Zdroje zásobovania - franchisant musí uviesť zdroje dodávok tovaru, alebo surovín, ktoré má vo vlastníctve. Obvykle v prípade franchisových zmlúv franchisor stanoví systém dodávok a franchisant sa mu musí prispôsobiť.
  8. Finančné informácie - v podnikateľskom pláne je franchisant povinný uviesť kapitálové zdroje, ktorými disponuje, rozlišovať vlastné prostriedky a prostriedky pochádzajúce z úverov či pôžičiek. Musí uviesť čiastky určené na bežnú činnosť a uviesť zdroje finančných rezerv pre prípad nepredvídateľných okolností. V tejto časti podnikateľského plánu sa musí nachádzať analýza finančných príjmov vychádzajúcich z predpokladaného objemu predaja, zníženým predovšetkým o hlavné náklady. Nesmie sa zabudnúť na popis nákladov - nielen čiastok platených franchisorovi, ale aj nákladov na nájom, dodávky, platy zamestnancov či poplatky za energie, plyn, atď. Popis prostriedkov, ktorými franchisant disponuje a ich príslušnému rozdeleniu mu umožní predchádzať potenciálnym a nepredvídateľným stratám v budúcnosti.
  9. Prílohy - toto je posledná časť každého podnikateľského plánu. Uvádzajú sa tu ďalšie dokumenty. Môžu tu byť napr. kópie úverových zmlúv, alebo životopisy zamestnancov. Tieto dokumenty upresňujú informácie uvedené v podnikateľskom pláne.
  10. Rola franchisora -každý potenciálny franchisant si musí byť vedomí toho, že vytvorenie solídneho podnikateľského plánu je základom pre štart a úspešný rozvoj jeho obchodného podnikania. Franchisor často pomáha franchisantovi pri vytváraní podnikateľského plánu tak, aby bola od začiatku v tomto pláne zohľadňovaná špecifickosť siete a zabránilo sa eventuálnym neskorším obvineniam z uvedenia franchisanta do omylu. Pokiaľ investor vypracuje podnikateľský plán samostatne, mal by sa tiež pozrieť na svoj projekt očami franchisora.