Hľadá sa ideálny partner

Prvé rozhodnutie franšízanta / Začnite tým, že si položíte niekoľko zásadných otázok. Ste schopní sa podriadiť franšízorovi a pravidlám, podľa ktorých bude fungovať vaše podnikanie? Nevadí vám, že poskytovateľ licencie bude požadovať prístup ku všetkým dokumentom, vrátane finančných?
Utorok
09.04.2019
Výberové konanie kandidátov na franšízanta nie je jednostranným procesom posudzovania. Tak, ako vo vzťahu dvoch ľudí, je dôležitý názor oboch strán - hovorí Marek Halfar z poradenskej spoločnosti PROFIT system.
 

Ako vyzerá proces výberu vhodného kandidáta vo franšízingu?
Najčastejšie prebieha v niekoľkých etapách. Obvykle začína vzdialenou formou a prvým krokom je e-mailová alebo telefonická výmena informácií. Po predbežnom vzájomnom preverení môžu strany posúdiť, či spĺňajú základné kritériá a tiež – čo je najdôležitejšie– či majú aj naďalej záujem o spoluprácu. Ďalším krokom je informačná schôdzka, počas ktorej sa preberajú podmienky a očakávania oboch strán týkajúce sa vstupu do siete. Schôdzka má tiež psychologický aspekt. Umožňuje presvedčiť sa, či sú potenciálni partneri naladení na rovnakú vlnu a či si dobre rozumejú. V prípade očakávanej dlhoročnej spolupráce je to dôležité.

Čomu je potrebné v priebehu takejto schôdzky venovať pozornosť?
Je potrebné mať na mysli, že vždy existuje istý súbor vlastností, ktoré sú pre nás žiaduce. Napríklad ideálny franšízor by mal mať pripravený franšízový balíček a kvalitne spracované informačné podklady. Mal by byť schopný predložiť finančné predpoklady, franšízovú zmluvu a presne vedieť, koho hľadá. Na druhú stranu franšízant by mal byť podnikavý, ale tiež sa vedieť podriadiť všeobecne platným zásadám a pravidlám. Aby mohol správne posúdiť druhú stranu, je najlepšie mať určité porovnania. Prečítať si tlač, prehľadať internet, navštíviť otvorené pobočky a franšízantov, pýtať sa na fórach o podnikaní, prípadne kontaktovať organizáciu združujúcu poskytovateľov franšízových licencií – Slovenskú asociáciu franchisingu

Kde je možné sa dostať ku konceptom bližšie, aby sa s nimi záujemca o franšízu mohol zoznámiť?
Dobrou príležitosťou môžu byť odborové akcie, ako sú veľtrhy, prezentácie systémov či workshopy, ktorých sa zúčastní viac vystavovateľov. Tieto akcie často navštevujú ľudia, ktorí často iba zvažujú vlastné podnikanie. Pre franšízantov to je možnosť porovnať konkurenčné značky a franšízy z rovnakého odboru na jednom mieste.

Na čo si dať pozor pri finálnom rozhodnutí?
Veľkú pozornosť je treba venovať franšízovej zmluve. Poskytovateľ licencie by mal mať pripravenú franšízovú zmluvu spolu s prevádzkovým manuálom a pripraviť sa na nasledujúce kroky týkajúce sa vstupu nového partnera do siete. Franšízant by si mal zmluvu dôkladne prečítať. Tá povie veľa nie iba o systéme, ale tiež o franšízorovi. Je vhodné nespoliehať sa iba na propagačné ponuky systému, ale venovať maximálnu pozornosť tomuto právnemu dokumentu, pretože svojim podpisom sa franšízant zaviaže na niekoľko nasledujúcich rokov. V dobrom franšízovom systéme by nemalo byť problém vidieť zmluvu pred podpisom, aby franšízant mohol zhotoviť analýzu so svojím právnym poradcom.


Marek Halfar / "Nezabudnite, že s budúcim obchodným partnerom budete komunikovať a spolupracovať minimálne niekoľko rokov. Preto uvážte, či Vám vyhovuje tiež po ľudskej stránke."