Najčastejšie omyly vo franchisingu

10.10.2013
Ako ušetriť svoj čas a v krajnom prípade sa vyhnúť podvodníkom?
 

V tlači sa môžete stretnúť s inzerátmi odvolávajúcimi sa na franchising, ktoré sa pokúšajú uviesť do omylu, alebo priamo klamať. Nižšie uvádzame niekoľko rád, ako sa vyhnúť podvodníkom, alebo nedorozumeniam. Ak ste sa stretli s ponukou, ktorá vo Vás vzbudzuje pochybnosti, kontaktujte nás prosím, pomôžeme Vám odhaliť záhadu (redakce@franchising.sk)

Ponúkajúci sľubuje veľké zisky

Investície do nákupu franchisingového balíčku sa dá porovnať s bankovým vkladom. Výskum v spojených štátoch preukázal, že do dvoch rokoch od zakúpenia licencie viac ako 95% franchisantov pokračuje vo svojom podnikaní (zo všetkých nových firiem necelých 60%) a po desiatich rokoch viac ako 85% (zo všetkých nových firiem necelých 15%). Zakúpenie franchisingovej licencie, preverenie systému teda dáva veľkú šancu na úspech. Taktiež sa dá očakávať rozumnú mieru návratnosti z investovaného kapitálu a prémii za kreativitu a pracovné nasadenie. Preverené systémy Vám predložia pomerne presné výpočty (potvrdené výsledky vlastných, alebo franchisingových podnikov, pôsobiacich v ich sieťach), ktoré určujú, akú čiastku musíte investovať a aké zisky môžete očakávať.

Bohužiaľ, ak niekto na základe investície sľubuje "astronomické" zisky, môžeme mať dočinenia s podvodníkom. Franchising je pre nich ďalším vývesným štítkom po Bezpečných kampeličkách, Investičných fondoch s veľkými ziskami, alebo Sieťovom marketingu pre podnikanie, ktorého podstatou je finančná pyramída (tých niekoľko navrchu zarába, všetci dole sú v strate). Pre overenie pochybných ponúkajúcich odporúčame si pozorne prečítať naše stránky a skontrolovať, či ponuka skutočne obsahuje prvky franchisingového balíčku.

Ponuka spolupráce, ktorá nie je v súlade s princípmi franchisingu

Pripomeňme si základné princípy franchisingu: ide o vzťah, ktorý spája dve nezávislé firmy, franchisor predáva franchisantovi know-how, operačný manuál umožňuje využívanie ich ochranných známok a zaisťuje podporu v podobe služieb poskytovaných v prospech franchisanta (vstupná zložka a priebežné zložky). Okrem toho existujú franchisorom stanovené zásady kontroly podnikania v súlade s licenciou a všetkými finančnými otázkami (poplatky v prospech franchisora). Vždy sa uzatvára franchisingová zmluva a franchisant prevádzkuje samostatne nezávislú firmu.

V súčasnej dobe v SR pôsobí okolo 150 franchisových konceptov, alebo konceptov, ktoré vykazujú určité znaky franchisingu (viď katalóg franchisingu). V porovnaní s rozvinutými trhmi to nie je mnoho, ale po celú dobu pribúdajú v Slovenskej republike nové systémy. Existuje tiež značný počet firiem, ktoré podnikajú na obdobnom princípe (vybrané vlastnosti franchisingového systému), alebo sa pohybujú smerom k franchisingu.

Neodradzujeme Vás od spolupráce s týmito firmami, avšak je treba mať na pamäti, že franchisingová zmluva je vo svete prevereným mechanizmom, ktorý zaisťuje náležitú ochranu práv a to ako franchisora, tak aj franchisanta. Odporúčame, aby ste si preverili, či ponuka spolupráce, ktorá nie je v súlade s princípmi franchisingu, poskytuje náležitú ochranu práv.

Samotný nápad ešte neznamená franchising

Ako franchising môžeme označiť iba preverený podnikateľský zámer. Bohužiaľ niekedy sa vyskytujú pseudofranchisori pokúšajúci sa predať licenciu na nápad, ktorý nikdy neotestovali. Prevádzkovanie vlastnej, alebo vlastných pilotných jednotiek umožňuje vyhodnotiť, či plány a predpoklady boli správne a získať potrebné skúsenosti, aby ste neskôr mohli účinne podporovať franchisantov. Púšťať sa do spolupráce s franchisorom bez skúseností obnáša značné riziko.

Ponuka odpredaju franchisingovej licencie

V podstate sa nestretávame s franchisingovými systémami v ktorých môže franchisant postúpiť jemu prislúchajúce práva inému subjektu bez súhlasu franchisora. Je to dôsledok skutočnosti, že franchisor musí dbať na značku celej siete a všetky zložky systému musí zaisťovať patričnou úrovňou starostlivosti o zákazníka. Zákazník so zlou skúsenosťou z jedného podniku sa o odvracia od celej siete.

Odporúčame sa teda spojiť s majiteľom licencie a informovať sa, aké podmienky je treba splniť, aby ste sa stali členom systému. Je dobré zistiť, či ponúkajúci môže odpredať práva na využívanie licencie, a či licencia nie je výhodnejšia u samotného franchisora.

Požadované kapitálové zdroje

V tomto prípade sa stretávame s nepochopením, alebo nedôveryhodnosťou zo strany potenciálneho nadobúdateľa licencie. Franchisor stanovuje výšku investície, na ktorú musí potenciálny franchisant pristúpiť a princípy jeho financovania (vlastné prostriedky, úver). Systémy v SR vyžadujú investície v rozmedzí od niekoľko tisíc eur, až po čiastky prekračujúce 300 000 eur. Je dobré sa zoznámiť s požadovanou čiastkou investície, aby ste nestrácali čas na vyjednávanie s franchisormi, ktorých licencie nebudete môcť kúpiť.

Upozorňujeme tiež na inzeráty, ktoré v SR hľadajú osoby ochotné zakúpiť licencie na master-franchising. Takáto investícia vyžaduje veľké kapitálové zdroje, alebo ponúkajúci hľadá kupujúceho, ktorý získa výhradné právo na vytvorenie systému na slovenskom trhu.

Pozor na sprostredkovateľov

Renomované franchisingové systémy sa vyhýbajú rozvoju prostredníctvom sprostredkovateľov - predajcov, pretože cieľom prostredníka je výhradne rýchly predaj licencie a nie starosť o riadny dlhodobý rozvoj systému. Využitie služieb sprostredkovateľa svedčí o tom, že franchisor nepovažuje daný trh za prioritný. Takýto franchisor konštatuje, že odmenu predajcu pripočítava k vstupnému franchisingovému poplatku franchisanta, avšak sám nie je ochotný investovať ani korunu do hľadania franchisantov. Pri rozhodovaní sa o spolupráci je potrebné počítať s tým, že tento franchisor nebude poskytovať príliš veľkú podporu svojim franchistantom.

Samozrejme sa stáva, že zamestnávajú ľudí, ktorí im umožňujú získať znalosti o novom trhu, zhromažďujú prihlášky, alebo poskytujú prvé informácie kandidátom (v prípade jazykových bariér). Poukazuje to na franchisorové zaujatie a je to prísľub pre jeho potenciálnych franchisantov.