5 krokov, ako sa stať franchisorom

Piatok
11.10.2013
Stále viac firiem sa rozvíja na základe modelu franchisingovej spolupráce. Zistite, či už nastal čas, aby ste „franchisovali“ vlastné podnikanie.
 

Konkurencia na franchisingovom trhu stúpa a na úspech, je potrebné sa skutočne dobre pripraviť na úlohu franchisora. Nižšie položené otázky by vám mali pomôcť uvedomiť si, v akej etape franchisingového systému sa nachádzate.

1.Ohodnoťte vlastnú firmu

Ako dlho firma pôsobí na trhu?

Myšlienka franchisingu je založená na tom, že franchisor odovzdáva franchisantom model podnikania vypracovaný na základe vlastných skúseností. Na získanie podobných skúseností je potrebné prevádzkovať aspoň jeden pilotný podnik najmenej dvanásť mesiacov. Za kratšiu dobu sa vám nepodarí dôkladne otestovať nápad a zistiť, akým sezónnym výkyvom podlieha, akú má na trhu konkurenciu a tiež, či ponúkané produkty alebo služby nezávisia na módnych trendoch.

Je moje podnikanie rentabilné?

Čím dlhšie podnikáte, tým väčšie a hlbšie znalosti o výške predaja a nákladoch, a teda o finančných výsledkoch máte k dispozícii. Takéto informácie vám pomôžu pri hodnotení napr. v ktorom ročnom období je najvhodnejšie začať s daným podnikaním, ale predovšetkým budete môcť starostlivo pripraviť podnikateľský plán a finančné východiská pre potenciálnych franchisantov. Samozrejme, ak vôbec chceme premýšľať o rozvoji, podnikanie musí prinášať zisk, ale tiež je nutné poznať jeho presnú výšku.

Je moja firma jedinečná?

Je dobré, ak sa firma niečím odlišuje od ostaných firiem, ktoré pôsobia v rovnakom odbore. Môže ísť o výnimočné produkty alebo služby, alebo o špecifickú vizuálnu podobu podniku, prípadne typický spôsob obsluhy zákazníka. Zamyslite sa nad tým, čím môžete potenciálnych franchisantov zaujať, aby chceli pristúpiť do vášho franchisového systému. Avšak z druhej strany musíme posúdiť, či táto jedinečnosť nebude prekážkou v rozvoji. Či nám neobmedzí trh, alebo nespôsobí, že spoločne s módou zmizne i dopyt po službách alebo produktoch. Čím je dané podnikanie ojedinelejšie, ako napr. reštaurácia s vybraným menu, tým zložitejšie sa dá vybudovať franchisový systém. Najlepšie sa „franchisuje“ podnikanie, ktoré môžu iný jednoducho kopírovať.

2.Čo ponúkame svojim franchisantom?

Logo

Vytváraná franchisingová sieť musí získať jednotný imidž, pretože jej jednoliatosť zaistí, že zákazník sieť dobre rozpozná. Preto je také veľmi dôležité spracovanie vizualizácie siete. Je potrebné navrhnúť logo, vďaka ktorému bude sieť rozpoznávaná a tiež vizualizáciu interiéru podniku. Je nevyhnutné tiež vyriešiť právne otázky spojené s logom a zaistiť si výhradné právo na jeho používanie a disponovanie. Iba vtedy môžete rozmýšľať nad udelením franchisingovej licencie.

Know-how

Hlavnou úlohou franchisora je odovzdať franchisantom komplexné odborné znalosti a skúsenosti s daným podnikaním. Tieto znalosti musia byť dôverné, podstatné a identifikovateľné. Know-how musí byť neprístupné pre kohokoľvek mimo franchisingový systém a pre franchisantové podnikanie musí byť nevyhnutné. Vďaka pristúpeniu do systému a zoznámení sa s know-how franchisant získava prevahu nad konkurenciou. Aby sa dalo konštatovať, že franchisor skutočne odovzdáva know-how, jeho informácie musia byť zásadné pre predaj tovaru, spôsoby zákazníckej obsluhy, vedenie podniku, administratívne a finančné záležitosti a riadenie.

Školenie

Školenia sú veľmi dôležitým prvkom, ktorý hovorí v prospech pristúpenia do franchisingovej siete. Ľudom mimo odbor poskytuje možnosť získať nevyhnutné znalosti o princípoch podnikania a jeho špecifikách. Franchisori by mali poskytnúť úvodné školenie, na ktorom zoznámia svojich partnerov s firmou, produktmi, prípadne s pravidlami zákazníckej obsluhy a doplňujúce školenia organizuje v prípade nutnosti, napr. po uvedení do predaja nových produktov.

Podpora

Franchisanti, ktorí pristupujú do systému, počítajú s podporou zo strany franchisora. Očakávajú ju na začiatku i v neskoršom období. Na začiatku franchisanti očakávajú predovšetkým pomoc pri hľadaní zodpovedajúcich priestorov na založenie franchisingového podniku. Franchisor lepšie vyhodnotí, či je navrhnuté miesto vhodne umiestnené, či má zodpovedajúcu veľkosť a či splňuje technické požiadavky. Voľba priestorov je úplne zásadná pre každý podnikateľský odbor a môže rozhodovať o úspechu alebo neúspechu celého podnikania. Oproti tomu v priebehu spolupráce by franchisanti mali ísť na istotu, že budú moc počítať s podporou napr. pri organizovaní propagačných akcií, školení zamestnancov alebo pri merchandisingu.

3. Ohodnoťte náklady na spoluprácu

Výška investície

Ak premýšľate o frachisingu, mali by ste uskutočniť analýzu rentability projektu a to ako z vlastného hľadiska, tak aj z hľadiska potenciálnych franchisantov. Rozmyslite si, aké veľké finančné prostriedky bude musieť franchisant investovať a ako rýchlo začne zarábať, a kedy sa mu vrátia začiatočné investičné náklady.

Druhy franchisingových poplatkov

Zo znalostí výšky investície a výšky priebežných nákladov vypočítajte, akými franchisingovými poplatkami zaťažíte franchisanta. Vo franchisingu existujú hlavne dva druhy poplatkov. Vstupný poplatok, splatný po podpísaní zmluvy a priebežné poplatky, s pravidelnou splatnosťou. Priebežné poplatky musia byť kalkulované takým spôsobom, aby z jednej strany pokrývali náklady franchisora na vytvorenie a udržanie siete a z druhej strany, aby nadmerne nezaťažovali franchisanta.

4. Vytvorte franchisingový balíček

Ak dostatočne dlho prevádzkujete pilotný podnik, ste majiteľom ochrannej známky a podnikanie je rentabilné, môžete začať uvažovať o vytvorení franchisingovej siete. Vyžaduje to ale čas a prácu. Predovšetkým pri vytváraní franchisingového balíčka. V rámci balíčku musíte pripraviť franchisingovú zmluvu, ktorá bude upravovať práva a povinnosti zmluvných strán po dobru trvania zmluvy i po jej ukončení. Ďalej je treba pripraviť operačný manuál, ktorý musí vyčerpávajúcim spôsobom popisovať odovzdávané know-how franchisora. Ako doplnok môžete pripraviť podnikateľský plán pre fanchisantov. Nie je to však jednoduchá úloha, ktorá je tiež časovo veľmi náročná. Preto tiež v snahe, aby bola príprava z vecného hľadiska v poriadku, je vhodnejšie aby sa obrátili na poradcu, ktorý sa s týmito otázkami budú zaoberať profesionálne a pomôžu s prípravou potrebnej dokumentácie.

5. Uskutočnite nábor franchisantov

Ďalším krokom, ktorý je nutné uskutočniť, ak sa chystáte vytvoriť franchisingovú sieť, je príprava propagačnej stratégie vytváraného systému a vyhľadávanie franchisantov. Vytvorený podnikateľský plán je produkt, ktorý musíte predať. Pre zjednodušenie je najvhodnejšie uskutočniť multikanálovú informačnú kampaň, prípadne využiť nástroje Public realtions.


Populárne na fóre

Potrebujú finančnú podporu? Príliš veľa dlhov platiť?

Či už budete potrebovať, osobné pôžičku, pomôžeme vám ho získať. Minimálna výška úveru 5 000 € do 100.000 € fixné mesačné platby, bi-mesačné, raz za...

1 komentár(e)
posledný 16.11.2022
TOP 5 odborov pre podnikanie v roku 2021

Remote Viewer Expert, Healer and Magic Spell Caster Specialist Call/Text ☎+27765274256 in London, Lisbon, Denver, Dallas, Melbourne, Adelaide, Miami, Stockholm, Oslo,...

18 komentár(e)
posledný 11.11.2022
TOP 5 odborov pre podnikanie v roku 2021

Remote Viewer Expert, Healer and Magic Spell Caster Specialist Call/Text ☎+27765274256 in London, Lisbon, Denver, Dallas, Melbourne, Adelaide, Miami, Stockholm, Oslo,...

18 komentár(e)
posledný 11.11.2022
TOP 5 odborov pre podnikanie v roku 2021

Remote Viewer Expert, Healer and Magic Spell Caster Specialist Call/Text ☎+27765274256 in London, Lisbon, Denver, Dallas, Melbourne, Adelaide, Miami, Stockholm, Oslo,...

18 komentár(e)
posledný 11.11.2022
TOP 5 odborov pre podnikanie v roku 2021

Remote Viewer Expert, Healer and Magic Spell Caster Specialist Call/Text ☎+27765274256 in London, Lisbon, Denver, Dallas, Melbourne, Adelaide, Miami, Stockholm, Oslo,...

18 komentár(e)
posledný 11.11.2022
TOP 5 odborov pre podnikanie v roku 2021

Remote Viewer Expert, Healer and Magic Spell Caster Specialist Call/Text ☎+27765274256 in London, Lisbon, Denver, Dallas, Melbourne, Adelaide, Miami, Stockholm, Oslo,...

18 komentár(e)
posledný 11.11.2022
Franšízové príležitosti na jednom mieste

Blank ATM Card Hack For Sale. What'sApp : +393512615163 I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank...

2 komentár(e)
posledný 01.11.2022
Koľko a prečo toľko?

Potrebujete pôžičku???? Osobné pôžičky alebo podnikateľské pôžičky???? Porozprávajte sa so mnou o tom. KONTAKTNÉ MENO: Pán Petr Buzek, V prípade záujmu nás...

137 komentár(e)
posledný 21.10.2022