Nevýhody franchisingu pre franchisora

Streda
09.10.2013
Franchising okrem výhod prináša aj riziká.
 
  1. Franchisanti, ktorí uspeli v rámci systému vytvoreného franchisorom, sa chcú stať od neho nezávislými. Preto sa tiež môže ukázať, že jedného dňa sa stane doterajší franchisant franchisorovým konkurentom, ktorý je navyše dokonale oboznámený s trhom a slabými a silnými stránkami franchisora. A práve z tohto dôvodu väčšina franchisových zmlúv obsahuje konkurenčnú doložku zakazujúcu franchisantovi konkurenčné pôsobenie voči franchisorovi a iným účastníkom systému. Avšak je treba si uvedomiť, že táto doložka bude hodnotená aj z hľadiska antimonopolného zákonodarstva a okrem toho iba časovo odsúva franchisantovu možnosť zahájiť konkurenčné podnikanie, lebo každá garančná lehota môže vypršať.
  2. V prípade franchisingových poplatkov hradených franchisantom, ktoré nezávisia na výške predaja, ale na dosiahnutom zisku, sa dá očakávať, že sa franchisant bude snažiť znížiť výšku tohto zisku a v dôsledku toho aj znížiť odmenu pre franchisora.
  3. Nie je možné vynechať otázku požiadavky na odpovedajúcu kvalitu franchisantovho podnikania zo strany franchisora, pretože predsa táto zásadne ovplyvňuje imidž celého franchisingového systému. Existujú totiž franchisanti, ktorý nechcú, alebo z dákeho dôvodu nedokážu riadne plniť franchisorové smernice obsiahnuté v jeho franchisingovom balíčku.