Výhody franchisingu pre franchisora

Streda
09.10.2013
Franchising umožňuje rýchly a intenzívny rozvoj siete odbytu produktov a služieb.
 
  1. Franchising v prvom rade umožňuje franchisorovi rozširovať jeho distribučné kanály a v dôsledku toho posilniť vlastnú pozíciu na danom trhu bez nutnosti väčších investícií. Prináša tiež možnosť vo väčšom rozsahu využívať franchisorové obchodné meno a značku, premietnuť do jeho rozvojových plánov zvýšený predaj tovaru a služieb, pretože franchisingová zmluva často franchisantovi ukladá za povinnosť zákaz predaja iných produktov či služieb, ako tie, ktoré si zakúpil u franchisora, u ostatných franchisantov pôsobiacich v rovnakom systéme, či u tých dodávateľov s ktorými franchisor súhlasí.
  2. Pre franchisora je veľmi podstatná možnosť získať ďalší zdroj príjmov v podobe odmeny, ktorej vyplatenie predstavuje jednu zo základných povinností franchisanta. Je to nielen vstupný poplatok pri uzatvorení zmluvy (initial franchise fee) hradený súčasne s podpisom zmluvy, ale tiež o priebežné odmeny (ongoing franchise fee), ktoré predstavujú platby za rôzne plnenia, ktoré franchisor poskytuje franchisantovi v dobe trvania zmluvy. Na tomto mieste je vhodné poznamenať, že niekedy sa stáva, že priebežný poplatok, rovnako ako vstupný poplatok je započítaný v cene tovaru dodávaného franchisorom. Toto riešenie umožňuje pristúpiť k systému osobám, ktoré nemajú dostatočný kapitál a okrem toho zamedzuje vzniku sporov ohľadom výšky odmeny pre franšizora.
  3. Pretože franchisanti sú vlastníkmi svojich podnikov do ktorých investujú vlastné peniaze sú viac zainteresovaní do vedenia, ako by boli v prípade najímaných pracovníkov.
  4. Franchisorovi sa znižujú náklady na propagáciu a reklamu, keďže účastníci sú obvykle povinní prispievať do spoločného reklamného a propagačného fondu.
  5. Podstatný význam má výhodné postavenie franchisora z hľadiska rozloženia kompetencií a zodpovednosti voči tretím osobám, keďže je to franchisant ktorý predsa podniká samostatne a ktorý nesie plnú zodpovednosť za výsledky svojho podnikania. Dôsledkom je, že jeho zákazníci si v podstate nemôžu uplatňovať nároky u franchisora aj keď v ich podvedomí franchisingový systém funguje ako jednotná štruktúra.
  6. Franchising pre franchisora tiež znamená odstránenie problémov so zamestnávaním a riadením personálu, nakoľko sú to franchisanti, ktorí riešia zamestnanecké otázky.