21.05.2018

Čo robiť s dlhmi a pohľadávkami

Kedy sa zo stáleho klienta stáva dlžník a kedy sa k nemu ako k dlžníkovi začať správať? Stanovte si v podnikaní jasné pravidlá.

Vzťah veriteľa a dlžníka existoval v ľudskej spoločnosti od nepamäti. V 90. rokoch nastala radikálna zmena vo vnímaní postavenia dlžníka a veriteľa. Za „obeť“ bol v tomto vzťahu identifikovaný dlžník, nie veriteľ. Následkom tohto poňatia bola veľmi nízka úroveň vymahateľnosti práv veriteľov. Vzniknutá situácia nebola ekonomicky ani spoločensky udržateľná a nahrávala tak politickým rozhodnutiam, ktorých cieľom bolo posilniť postavenie veriteľov. Príkladom rozhodnutia vedúceho ku zlepšeniu postavenia veriteľov je napríklad aj prenesenie výkonov súdnych rozhodnutí zo súdnych úradníkov na súkromné exekútorské úrady.

Foto PROFIT system

Pri nadväzovaní nových obchodných vzťahov je dobré si potenciálneho partnera dopredu preveriť. Slúži na to tzv. skóring firiem. Pokiaľ nemáte nastavenú vlastnú metodiku hodnotenia obchodných partnerov, obraťte sa na profesionálov v odbore.

Vďaka týmto úradom, fungujícim na podnikateľskom princípe, vzrástla miera vymahateľnosti práv veriteľov. Bohužiaľ však v medzičase vzrástla i zadĺženosť, a táto situácia sa opäť aktuálne odráža vo vnímaní vzťahu veriteľa a dlžníka.

Z pôvodne rovného vzťahu veriteľ – dlžník je v súčasnosti dlžník, zrejme v súlade s princípmi politickej korektnosti, automaticky považovaný za slabšiu stranu vyžadujúcu ochranu. A to nie iba pred veriteľmi, ale tiež právnikmi a exekútormi, pretože práve oni sú v tragických osudoch dlžníkov najviac viditeľnými a negatívne vnímanými postavami. Tieto tendencie značne prispievajú k celkovej protiveriteľskej atmosfére, ktorá sa už začala objavovať aj v legislatíve. Situácia z pohľadu veriteľov určite nie je žiaduca.

Aké nástrahy čakajú na dnešných veriteľov?

V praxi veľmi často narážame na situácie, kedy naši klienti podceňujú oblasti s podnikaním úzko súvisiace. Modelovo ide najmä o vzťahy založené ústnou dohodou, ktorých predmetom je vykonanie určitej činnosti, kedy následne druhá strana odmieta uhradiť ústne dohodnutú odmenu. V tomto prípade sa veriteľ dostáva do náročnej situácie v dokazovaní. Veriteľ sa týmto spôsobom môže jednoducho ocitnúť v druhotnej platebnej neschopnosti.

Pomerne jednoducho sa tak aj z vás, veriteľov, môže stať dlžník a vaša dlhodobo budovaná reputácia či pozícia na trhu môže byť stratená s tým, že v najhorších prípadoch môže prísť dokonca ku strate dlhoročnej práce a získaných aktív.

Ako sa nedostať do pozície veriteľa?

V obchodnom styku je dôležité predovšetkým nepodceniť dokumentačnú stránku, tak aby zmluvní partneri dbali na podpisy dokumentácie, zmlúv, dodania objednávok, podpísania dodacích listov, preberacích protokolov a samozrejme aj na uchovávanie relevantných dokumentov. V novodobej praxi už nie je možné podnikať „na dobré slovo“.

V prípade, že nedisponujete svojim vlastným právnym oddelením, nebojte sa požiadať svojich známych o odporučenie advokáta z vášho okolia, ktorý sa im osvedčil, prípadne oslovte renomovanú advokátnu kanceláriu a dohodnite sa na príprave vzorovej zmluvnej dokumentácie či na revízii individuálnej zmluvy. Počiatočné investície času, energie a finančných prostriedkov do právnych služieb sa môžu zdať nadbytočné, ale verte tomu, že náklady na neúspech v súdnom spore, ktorý je prehraný v dôsledku nedostatku dôkazov alebo zle napísanej zmluvy, sú mnohonásobne vyššie.

V tejto súvislosti odporúčame vyvarovať sa „vzorom“ dostupným na internete. Obvykle sú to veľmi zjednodušené a typizované zmluvy, ktoré nemusia na vašu situáciu dopadať vôbec alebo iba z časti. Môžu byť tiež zastaralé, alebo nemusia reflektovať právne zmeny, z ktorých by chceli spomenúť predovšetkým rekodifikáciu občianskeho práva – teda nový občiansky zákoník, zákon o obchodných korporáciách a na ne nadväzujúce právne predpisy.

Ako už bolo spomenuté, jedným zo základných spôsobov, ako predísť nevymahateľnosti pohľadávky, je dôkladná zmluvná dokumentácia. V prípade, keď ste nútení svoju pohľadávku uplatniť na súde, je dobrý právny základ jednoznačným pomocníkom k úspechu.

Dôležitá je aj stránka ekonomická, ktorú môžeme rozdeliť na dve časti, tj. predzmluvný skóring obchodných partnerov a sledovanie platobnej morálky súčasných partnerov.

Pokiaľ vás osloví nový zákazník, s ktorým sa rozhodnete vstúpiť do obchodného vzťahu, je vhodné si dopredu zákazníka preveriť. Najmä jeho históriu a majetok. Ak nemáte nastavený svoj vlastný skóringový systém a na jeho vytvorenie nemáte dostatočné ľudské zdroje, je tu možnosť využitia externých špecializovaných spoločností, ktoré sa týmito činnoťatmi zaoberajú.

Cena základnej previerky subjektu sa pohybuje okolo sto eur v závislosti na požadovanom rozsahu previerky. Výhodou špecializovaných spoločností je možnosť prístupu nie iba do verejných ale aj do platených databáz, ktoré by pre vás inak neboli dostupné. Takto napríklad zistíte, či nie je na vášho potenciálneho obchodného partnera vedená exekúcia, či proti tejto osobe nebolo v minulosti vedené insolvenčné konanie, informácie o jeho hnuteľnom či nehnuteľnom majetku, alebo či nejde o účelovo založenú spoločnostť v ktorej figuruje napríklad osoba, ktorá v minulosti svoje iné podnikanie ukončila práve z dôvodu ekonomických problémov.

Toto všetko sú informácie, ktoré vám pomôžu identifikovať prípadné budúce riziká, ktoré by zo vzťahu s daným obchodným partnerom mohli vyplývať, a týmto rizikám môžete predísť.

„Veľmi vhodnou prevenciou pred vznikom pohľadávky je záloha na služby. Vaša cena za poskytované služby je jednou zo základných informácií pri vstupe do obchodného vzťahu. Či už používate hodinovú sazbu alebo fixnú cenu za služby, neváhajte požiadať o zálohu a zároveň zjednať sankcie za oneskorené platby,“ hovorí Mgr. Jana Bartošková, advokátka Havel & Partners.

Ako na dlžníka?

Rovnako dôležitou časťou je druhý bod ekonomickej stránky, teda sledovanie platobnej morálky súčasných obchodných partnerov. Vo svojej praxi sa často stretávame s tým, že veľa podnikateľov nemá nastavený pravidelný monitoring salda pohľadávok a pohľadávky po splatnosti začnú často riešiť až vo chvíli, kedy sa finančná rezerva na prevádkovom účte výrazne zníži. V takomto prípade je žiaduce vytvoriť pravidelný systém sledovania pohľadávok po splatnosti a tiež systém tzv. soft a hard vymáhania.

V praxi môže daný systém vyzerať zhruba tak, ako bude popísaný ďalej. Systém zaznamená pohľadávku, ktorá je už päť dní po splatnosti. V takomto prípade je najúčelnejšie zaslať napríklad z účtovného oddelenia oneskorenému obchodnému partnerovi upomienku veľmi „priteľského“ charakteru, pretože k takémuto krátkemu oneskoreniu mohlo prísť aj na základe neúmyselnej účtovnej chyby.

Pre pohľadávky cca dva týždne po splatnosti odporúčame zaslať ďalšiu urgenciu s možným zapojením tiež obchodného zástupcu, ktorý napríklad danú zákazku dohadoval. V tejto fáze už môže dochádzať k rôznym dohodám o splátkovom kalendári s uznaním dlhu s tým, že odporúčame takéto dohody potvrdzovať písomne, aspoň obojstranným e-mailovým potvrdením.

Veľmi vhodnou prevenciou pred samotným vznikom pohľadávky je záloha na služby. Vami stanovená cena za poskytované služby je jednou zo základných informácií poskytovaných pri vstupe do obchodného vzťahu. Neváhajte si vypýtať zálohu, či už používate hodinovú sadzbu alebo fixnú cenu za služby a nebojte sa zjednať si sankcie za oneskorené platby. Stanoviť adekvátnú hodnotu za váš produkt je v niektorých odvetviach extrémne náročné a s ohľadom na možné nepredvídateľné problémy alebo rozmary klienta aj nemožné.

Hodnota pokrývajúca vaše prvotné investície ako sú čas, energia a know-how, je vhodnou výškou pre zálohu. Pri dohadovaní výšky zálohy myslite predovšetkým na zodpovedné podnikanie, keďže táto záloha vám pre prípad oneskorených platieb môže čiastočne vykompenzovať riziká, ktorá by mohli nastať v prípade neuhradenia stanovenej hodnoty za poskytnuté služby a prípadne čiastočne pokryť náklady spojené s vymáhaním pohľadávky.

Ak sa aj po zavedení všetkých výššie popísaných preventívnych krokov stane, že pohľadávka stále nebude uhradená, ako sa v takejto situácii má veriteľ zachovať, aby získal svoje pohľadávky od dlužníkov? Ak nenastane ani po takejto intervencii úhrada alebo dohoda o splátkach, ako ďalší vhodný nástroj sa javí odovdzanie takéhoto klienta tretiemu subjektu na vymáhanie. Takýmto tretím subjektom môže byť inkasná agentúra alebo advokátna kancelária so zameraním na správu a vymáhanie pohľadávok.

Z praxe vieme, že odovzdanie prípadu tretej osobe za účelom vymáhania je vhodné maximálne do 90 dní po splatnosti. V tejto chvíli existuje niekoľko možností ako s danou pohľadávkou aktívne pracovať. Ide napríklad o predaj pohľadávok či podanie žalobných návrhov prostredníctvom zvolenej advokátnej kancelárie. Týmto krokom sa vám veľmi výrazne zvýši pravdepodobnosť vymoženia vašej pohľadávky a zároveň vám odpadnú starosti s hľadaním promlčacích lehôt. Veritelia totiž veľmi často zabúdajú sledovať beh promlčacích lehôt svojich pohľadávok. Je nutné si uvedomiť, že tejto oblasti sa týkala legislatívna zmena od 1. 1. 2014, kedy sa zjednotili všeobecné premlčacie lehoty na 3 roky.

Ďalším dôležitým bodom je monitoring dlžných pohľadávok, resp. jednotlivých dlžníkov v insolvenčnom registri. Ak bolo rozhodnuté o úpadku dlžníka, je nutné pohľadávky v insolvenčnom konaní uplatniť včas prihláškou. Keby nebola pohľadávka v lehote prihlásená, veriteľ by prakticky strácal možnosť jej uspokojenia, či už iba čiastočného. Prihlásenie pohľadávok do insolvenčného konania je taktiež dôležité aj z daňových a účtovných dôvodov.

Na záver je treba zdôrazniť, že či už súčasná právna úprava stále smeruje skôr k ochrane dlžníka, veriteľ má možnosť sa pred vlastným zadĺžením v dôsledku druhotnej platobnej neschopnosti chrániť, a to najmä striktným dodržiavaním výšie uvedených základných pravidiel.

Mgr. Jana Bartošková, advokátka Havel & Partners, jana.bartoskova@havelpartners.cz

Zdieľaj článok

Komentáre na fórum

0
Čo robiť s dlhmi a pohľadávkami

K tomuto článku nie je zatiaľ komentár. Váš bude prvý.

Fórum 8 téma, 8 komentáre

chcete viac?

newsletter Franchising.sk

If you see this, leave this form field blank